Dodatek mieszkaniowy i eneregtyczny

Drukuj

DODATEK MIESZKANIOWY

Ogólny opis

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia równocześnie wszystkie 3 niżej wymienione kryteria:

 1. Posiadanie tytułu prawnego: - umowa najmu
  • podnajem,
  • spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
  • własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
  • własność innego lokalu mieszkalnego,
  • własność domu jednorodzinnego,
  • własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal,
  • inny tytuł prawny
  Osoba bez tytułu prawnego może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego gdy oczekuje na dostarczenie przysługującego jej lokalu zamiennego lub socjalnego.
 2. Dochód na osobę (średni z ostatnich 3 miesięcy) nie powinien przekraczać:
  • dla gospodarstw wieloosobowych kwoty 1287,25 zł/os. * ilość osób w rodzinie (jest to 125% z kwoty 1029,80 zł – wysokości najniższej emerytury)
  • dla gospodarstw jednoosobowych kwoty 1802,15 zł ( jest to 175% z kwoty 1029,80 zł – wysokości najniższej emerytury).
 3. Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, zależną od ilości zamieszkałych osób.

Przysługuje także w sytuacji gdy powierzchnia normatywna jest przekroczona ale nie więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%:

Ilość osób Pow. normatywna Dopuszczone ustawą przekroczenia powierzchni normatywnej
*/ z dodatkową powierzchnią dla 1 osoby niepełnosprawnej /
    (+15m)* (+15m)*
1. 35m2 + 30% =  45,5 m2   do   65,0 m2 + 50% = 52,5 m2 do  75,0 m2 (wózek inw.)
2. 40m2 + 30% =  52,0 m2   do   71,5 m2 + 50% = 60,0m2  do  82,5 m2
3. 45m2 + 30% =  58,5 m2  do   78,0 m2 + 50% = 67,5 m2 do  90,0 m2
4. 55m2 + 30% =  71,5 m2  do   91,0 m2 + 50% = 82,5 m2 do 105,0 m2
5. 65m2 + 30% =  84,5 m2  do 104,0 m2 + 50% = 97,5 m2 do 120,0 m2
6. 70m2 + 30% =  91,0 m2  do 110,5 m2 + 50% = 105 m2  do 127,5 m2

Na każdą kolejną osobę przypada dodatkowo 5 m² do powierzchni normatywnej.
*Dodatkowa powierzchnia ( +15 m² ) przysługuje, gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju decyduje zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wpisując to w orzeczeniu.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli na zamieszkałe osoby przypada więcej m2 powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego niż dopuszcza ustawa.

Na złożony wniosek upoważniony pracownik przeprowadza wywiad środowiskowy. Podczas wywiadu wnioskodawca składa oświadczenie o stanie majątkowym w imieniu wszystkich członków gospodarstwa domowego. Odmowa złożenia oświadczenia lub stwierdzenie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym a wykazanymi dochodami stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – potwierdzony przez zarządcę mieszkania z wydrukiem czynszowym za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku)
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – dochód (renty i emerytury bez odliczeń; kwoty wynagrodzenia pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ZUS –emerytalne, rentowe, chorobowe- bez odliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego; kwoty nieopodatkowane uzyskiwane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego) na podstawie zaświadczeń i oświadczeń (wzór zaświadczenia w załącznikach).
 • dodatkowo: ostatnia faktura rozliczeniowa za energię elektryczną, przy pierwszym składanym wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Druki można pobrać w Dziale Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 17a w godzinach : od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30 (dostępne do wydruku w załączonej poniżej Liście plików)

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu:

- bezpośrednio do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej - Dział Czynszów - osobiście lub przez pełnomocnika,

- pocztą tradycyjną.

Składanie dokumentów : poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30

Opłaty

Wniosek jest zwolniony od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest niezwłocznie nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Decyzja może być odebrana przez wnioskodawcę:

- osobiście w siedzibie urzędu,

- poprzez pocztę tradycyjną.

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Odwołanie należy złożyć:

- bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białejul. Karola Miarki 11 w godzinach jego pracy, lub drogą pocztową.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 180)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz 1817)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013r. poz. 589).

Informacje własne urzędu

Dział Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 17A

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Informację można uzyskać pod numerami telefonów:

-  33 4974281, 33 4974283

- kierownik Aleksandra Balon: 33 4974280

lub drogą e-mail:czynsze@mops.bielsko.biala.pl

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Ogólny opis

Uprawnionymi do otrzymania dodatku energetycznego są „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej” czyli osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. Prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,35 zł/miesiąc;
 2. Składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł/miesiąc;
 3. Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,92 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek „odbiorcy wrażliwego” energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się „odbiorcy wrażliwemu” energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 • kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym – oryginał do wglądu;
 • kserokopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

Druk można pobrać w Dziale Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 17a w godzinach : od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30 (dostępny do wydruku w załączonej poniżej Liście plików)

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu:

- bezpośrednio do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej - Dział Czynszów - osobiście lub przez pełnomocnika,

- pocztą tradycyjną.

Składanie dokumentów : poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Opłaty

Wniosek jest zwolniony od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest niezwłocznie nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Decyzja może być odebrana przez wnioskodawcę:

- osobiście w siedzibie urzędu,

- poprzez pocztę tradycyjną.

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Odwołanie należy złożyć:

- bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białejul. Karola Miarki 11 w godzinach jego pracy, lub drogą pocztową.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2017r. poz.220) 

Informacje własne urzędu

Dział Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 17A

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Informacja pod nr tel. 33 4974281,

- kierownik Aleksandra Balon: 33 4974280

lub drogą e-mail:czynsze@mops.bielsko.biala.pl

 

 

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-21 13:28:08
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 13:28:08
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 14:56:20
Przez: Balon Aleksandra
Wyświetlenia: 1852
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-21 13:35:37
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-27 12:35:32
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-11-22 14:54:27
Przez: Balon Aleksandra
Modyfikacja: 2017-11-23 09:36:49
Przez: Balon Aleksandra
Modyfikacja: 2018-01-11 15:22:14
Przez: admin1
Modyfikacja: 2018-03-06 08:07:36
Przez: Balon Aleksandra
Modyfikacja: 2018-05-02 14:24:10
Przez: Balon Aleksandra
Modyfikacja: 2018-05-28 14:56:20
Przez: Balon Aleksandra