Karty parkingowe

Drukuj

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej - wzór dostępny w biurze zespołu lub na stronie internetowej
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (opłata opisana poniżej).
 3. Jedna fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.
 4. Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.

 Uwaga! Orzeczenie prawomocne to:

 • orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty doręczenia orzeczenia.
 • orzeczenie wobec którego złożono oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, z potwierdzeniem prawomocności pieczęcią na oryginalnym orzeczeniu.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek składa się w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 36, parter, w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30., wejście do budynku podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 8151916, 33 4960389.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu osobiście w siedzibie Zespołu z wyjątkami wymienionymi we wniosku.

OPŁATY:

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi: 21 zł. Płatna w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11 (kasa czynna codziennie od godz. 11.00 do 14.00) lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11 BANK PEKAO S.A. nr 31 1240 4142 1111 0000 4827 8418 z dopiskiem karta parkingowa – prosimy podać imię, nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej lub – w przypadku wniosku placówki - pełną nazwę placówki i adres placówki. 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę można odebrać do 30 dni od daty złożenia wniosku osobiście lub przez upoważnionego pisemnie pełnomocnika w godz. 7.30-15.30 w ustalonym terminie w siedzibie Zespołu pokój nr 4.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje w formie pisemnej o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 870 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1589)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015r. poz. 691).

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem). Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.

Karta parkingowa uprawnia (pod warunkiem zachowania należytej ostrożności) do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Objaśnienia znaków:
B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35 – „zakaz postoju”
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Kartę parkingową wydaje się na czas trwania orzeczenia, w przypadku orzeczeń wydanych na stałe - maksymalnie na okres 5 lat.

 

 


 

 

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
 3. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek składa się w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 36, parter, w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30., wejście do budynku podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 8151916, 33 4960389

OPŁATY:

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi: 21 zł. Płatna w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11 (kasa czynna codziennie od godz. 11.00 do 14.00) lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11 BANK PEKAO S.A. nr 31 1240 4142 1111 0000 4827 8418 z dopiskiem karta parkingowa – prosimy podać imię, nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej lub – w przypadku wniosku placówki - pełną nazwę placówki i adres placówki. 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę można odebrać do 30 dni od daty złożenia wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki w godz. 7.30-15.30 w ustalonym terminie w siedzibie Zespołu pokój nr 4.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje w formie pisemnej o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Kartę parkingową dla placówki wydaje się na okres 3 lat.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 870 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014r. poz. 818).
 • Ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1589)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015r. poz. 691).

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-29 12:51:22
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 12:51:22
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-12 14:57:12
Przez: Baczak Jacek
Wyświetlenia: 412
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-11-23 21:42:17
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-23 21:53:06
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-23 21:55:17
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-23 22:08:46
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-24 13:37:34
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2018-01-11 15:39:38
Przez: admin1
Modyfikacja: 2018-02-12 14:54:12
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2018-02-12 14:57:12
Przez: Baczak Jacek