Pilotażowy Program Aktywny Samorząd

Drukuj

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Opis ogólny

W ramach realizacji programu Aktywny Samorząd realizowane są następujące obszary:

Moduł I

 • Obszar A – likwidacja barier transportowych

Zadanie 1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym . Dofinansowanie   kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz podjęta nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku odpowiedni do wybranego obszaru.
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).
 3. Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku do wniosku).
 4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 5. Dodatkowo:
  do Modułu II - wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości), Kserokopia Karty Dużej Rodziny - oryginał do wglądu.
  do obszaru D - kopia umowy zawartej z przedszkolem/żłobkiem, kopia aktu urodzenia dziecka/osoby zależnej, kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.
  do obszaru A1 - kopia dowodu rejstracyjnego pojazdu.
 6. Zaświadczenie lekarza specjalisty o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności potwierdzające, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (dotyczy to tylko przypadku kiedy w orzeczeniu ujęto symbol orzeczenia 12-C lub 10-N). Zaświadczenie winno być wypełnione w sposób czytelny, w języku polskim nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
 7. Faktura proforma/ofeta dot. wnioskowanego przedmiotu-urzadzenia (o ile dotyczy).
 8. Inne załączniki wynikające z indywidualnej sytuacji rodzinno – społecznej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu jak również w siedzibie Działu Rehabilitacji Społecznej w Bielsku Białej pl. Opatrzności Bożej 18.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rehabilitacji Społecznej  na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Bielsku Białej pl. Opatrzności Bożej 18 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
- w sytuacji bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Działu - przy składaniu wniosku
- w sytuacji korzystania z drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do Działu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub również przesłać pocztą, a pracownik Działu po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
- dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załączniki w terminie wskazanym przez realizatora programu.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
 2. Po rozpatrzeniu wniosku umowa i inne dokumenty potrzebne do udzielenia dofinasowania mogą być odebrane przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Informacja o rozpatrzeniu wniosku jest przekazywana Wnioskodawcy w formie pisemnej do 14 dni od dnia posiedzenia Komisji.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  3. Informacje w sprawach ogólnych można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 2046)

Zarząd PFRON w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” określa m. in. maksymalną kwotę dofinansowania, udział własny wnioskodawcy obowiązujący w danym roku kalendarzowym.

Informacje własne

Dział Rehabilitacji Społecznej w Bielsku Białej mieści się przy pl. Opatrzności Bożej 18 Godziny pracy – codziennie  od 7.30 do 15.30. 
Wnioski można składać w pokoju nr 1 na I piętrze.
Wszelkie informacje na temat dofinansowania  można uzyskać w punkcie informacyjnym
w pokoju nr 1 na I piętrze.
Formularze wniosków są dostępne w siedzibie DRS oraz w plikach poniżej.
Telefon kontaktowy: 33 496 82 53 (ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne)

Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej – Iwona Stępniak tel. 33 496 82 52

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania.

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-21 14:31:53
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 14:31:53
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 12:30:23
Przez: Stępniak Iwona
Wyświetlenia: 665
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-21 14:32:30
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-27 12:41:52
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 10:09:11
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-07-14 12:11:02
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2017-07-14 12:14:39
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2017-07-14 14:15:51
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2017-12-04 11:01:25
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2017-12-04 12:02:08
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2017-12-04 12:07:19
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2017-12-04 14:13:00
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2017-12-04 14:13:59
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-01-11 14:37:52
Przez: admin1
Modyfikacja: 2018-01-11 14:43:00
Przez: admin1
Modyfikacja: 2018-02-13 14:14:16
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-02-21 14:15:35
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-02-21 14:17:27
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-02-21 14:19:03
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-02-21 14:34:15
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-02-21 15:20:06
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-03-05 13:14:20
Przez: Stępniak Iwona
Modyfikacja: 2018-06-29 12:30:23
Przez: Stępniak Iwona