Pomoc materialna dla uczniów

Drukuj

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne;
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. Wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz.1943 t.j. z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku kolegiów służb pracowniczych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
  wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
  nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
  zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

Refundacji kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 • oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych, dowodów wpłaty i innychpotwierdzających zakup.
 • Powyższe dokumenty powinny zawierać:
 • nazwę wystawcy (czytelna),
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • nr dokumentu,
 • nazwa przedmiotu podlegającego refundacji, ilość, cena, wartość,
 • forma zapłaty,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego;
  imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) oraz adres

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.

Mundurek szkolny, strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych muszą być potwierdzone stosownym zaświadczenie szkoły lub pracodawcy.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Dział Świadczeń
ul. K. Miarki 11
PAWILON B POKÓJ 4
TELEFON 33 4995683

STRONY PRZYJMUJEMY W GODZINACH:
Poniedziałek 1000 – 1400
Wtorek 900 -1200, 1300 – 1500
Środa 1000 – 1400
Czwartek 900 – 1300
Piątek 730 – 1300

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-21 13:54:04
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 13:54:04
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 11:02:16
Przez: Laszczak Ryszard
Wyświetlenia: 806
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-27 12:42:13
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-07-26 10:34:35
Przez: Laszczak Ryszard
Modyfikacja: 2017-07-26 10:35:11
Przez: Laszczak Ryszard
Modyfikacja: 2017-07-26 10:36:36
Przez: Laszczak Ryszard
Modyfikacja: 2018-07-19 10:46:24
Przez: Laszczak Ryszard
Modyfikacja: 2018-07-19 10:51:16
Przez: Laszczak Ryszard
Modyfikacja: 2018-07-19 11:01:05
Przez: Laszczak Ryszard
Modyfikacja: 2018-07-19 11:02:16
Przez: Laszczak Ryszard