Projekt p.n. „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”

Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wraz  z Partnerem – Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzi”, od maja 2016 roku, rozpoczął realizację projektu pn.: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia osobom korzystającym z usług opiekuńczych z terenu Miasta Bielsko-Biała. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych, w podeszłym wieku.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r. na terenie Miasta Bielsko-Biała. W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i podniesienie poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, asystentki/asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka).

Kontakt: Biuro Projektu, ul. 1 Maja 17a, pokój nr 101

od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30, tel. 033 497 42 61

Kierownik projektu: Główny specjalista – Edyta Fornol


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-28 09:54:09
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:54:09
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 15:02:38
Przez: Kinga Dudziak
Wyświetlenia: 161
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-11-23 14:55:59
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 15:02:38
Przez: Kinga Dudziak