Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Drukuj

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Siedziba: Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 9

 

 

Ustawa o pomocy społecznej wymienia przemoc w rodzinie jako jedną z przesłanek do udzielania pomocy osobom lub rodzinom. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy są elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych w Bielsku Białej. Celem głównym realizowanym przez MOPS jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom.


W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej funkcjonuje Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który oferuje pomoc w formie specjalistycznej pracy socjalnej indywidualnej i grupowej, poradnictwa i psychoedukacji osobom i rodzinom z problemem przemocy, uzależnień oraz współuzależnienia.

Wobec osób uwikłanych w przemoc Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:

Pracownicy socjalni przy współpracy służb zajmujących się pomaganiem rodzinom uwikłanym w przemoc na terenie miasta – prowadzą działania w ramach procedury „Niebieska Karta” – przeprowadzają:

 • wywiady środowiskowe;
 • sporządzają formularz „ Niebieska Karta – A” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie;
 • monitorują sytuacje rodziny w związku z występującą przemocą;
 • przeprowadzają interwencje środowiskowe w sytuacjach przemocy w rodzinie, zaniedbań wobec dzieci oraz zaniedbań wobec osób starszych.

Dodatkowo prowadzą również:

 • indywidualne konsultacje z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • udzielają pomocy w formie: edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, udzielają wsparcia psychologicznego, informują i kierują do specjalistycznych placówek zajmujących się pomaganiem i przeciwdziałaniem przemocy na terenie naszego miasta.

Zatem działania pracowników socjalnych Zespołu głównie skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie.

Ponad to pracownicy Zespołu:

 • organizują grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • prowadzą indywidualną pracę z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz organizują program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także program terapeutyczno-psychologiczny,
 • koordynują pracę grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej do pracy na rzecz rodzin z problemem przemocy.

Pracownicy Zespołu zapewniają również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. z późn. zmianami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązuje Ośrodek Pomocy Społecznej do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego. Rada Miasta Bielsko-Biała podjęła Uchwałę Nr IV/41/2011 z dnia 01.02.2011r.w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( dnia 28 lutego 2012r. weszła w życie uchwała Nr XVI/375/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniająca wcześniejszą uchwałę).

Wobec osób z problemem uzależnień pracownicy socjalni Zespołu podejmują działania w zakresie:

 • informowania i wyjaśniania zagadnień uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających;
 • identyfikowania klientów z problemem alkoholowym;
 • mobilizowania do jego rozwiązywania przez udział w oferowanych formach psychoedukacji i terapii;
 • wspierania w zdrowieniu;
 • podejmowania interwencji przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) poprzez kierowanie wniosków o zdiagnozowanie i zobowiązanie do terapii uzależnień klientów, którzy odmówili podjęcia leczenia odwykowego;
 • współpracy z lokalnymi placówkami odwykowymi poprzez kierowanie klientów na terapię;
 • współpracy z innymi działami Ośrodka, celem uszczelnienia systemu dystrybucji pieniędzy z budżetu pomocy społecznej przez ograniczenie wypływu środków przeznaczanych na alkohol.

Wobec członków rodzin z problemem alkoholowym prowadzona jest indywidualna praca socjalna, podczas której udzielana jest pomoc w formie:

 • informowania i edukowania o mechanizmach choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz procesach zachodzących w rodzinie alkoholowej;
 • uczenia właściwego postępowania z uzależnionym członkiem rodziny;
 • zapoznania z procedurami prawnymi pomocnymi w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom towarzyszącym alkoholizmowi - przemocy domowej i zaniedbaniom wobec dzieci i osób starszych.

Pracownicy Zespołu organizują i prowadzą także działania na rzecz pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta,
w formie:

 • konsultacji indywidualnych ;
 • poradnictwa dotyczącego problemów uzależnień i przemocy oraz metodyki pracy z rodzinami dotkniętymi tymi problemami;
 • wsparcia zawodowego;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń na temat uzależnień i przemocy, a także uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach w celu doskonalenia zawodowego

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. z późn. zmianami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r. poz 1390)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne ((Dz. U. z dnia 8 marca 2011 r.)
 5. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLI/970/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej na lata 2014-2020
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLI/968/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2020
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLI/971/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie Miejskiego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2014-2020.
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/447/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok,
 10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON.0050.545.2015.PS z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Gdzie szukać pomocy?

Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Bystrzańska 55c, Bielsko Biała,
33/810-12-55

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Plac Ratuszowy 6, 2 piętro, pok. 226
33/497-14-96, politykaspol@um.bielsko.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ul. 1-go Maja 17a
33/497-42-67, 33/497-42-60, sekretariat@mops.bip.wizja.net

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień , ul. Mostowa 1, Bielsko-Biała
33/822-79-83, motubb@bk-europe.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Bystrzańska 51a, Bielsko-Biała
33/822-46-90, pokrzywdzeni@bk-europe.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Piękna 2, Bielsko-Biała
33/814-62-21, poikbielsko@interia.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, ul. Sobieskiego 9, Bielsko-Biała,
33/475-82-00, prbbpd@poczta.internetdsl.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe, ul. Listopadowa 31, Bielsko-Biała
33/475-85-00, prbbpn@poczta.internetdsl.pl

Przychodnia Profilaktyki 1 Leczenia Uzależnień, ul. Mostowa 1, Bielsko-Biała
33/812-30-42, poradniauzaleznien@wp.pl

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Górska 94, Bielsko-Biała
33/814-07-06, zppp@mzo.bielsko.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Słowackiego 45, I piętro, Bielsko-Biała
33/812-50-78, ppp1@mzo.bielsko.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Górska 94, Bielsko-Biała
33/814-07-06, ppp2@mzo.bielsko.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Słowackiego 45, III piętro, Bielsko-Biała
33/812-57-69, ppp3@mzo.bielsko.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, Bielsko-Biała
33/499-78-00, informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, Bielsko-Biała
33/499-04-99, informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

Środowiskowe Centrum Pomocy, ul. Legionów 9, Bielsko-Biała
33/498-88-96, sekretariat@scpbielsko.pl

Wydziała Duszpasterstwa Rodzin, ul. Żeromskiego 7, Bielsko-Biała
+ 48 734-176-645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.pl

Komisariat I Policji, ul. Składowa 2, Bielsko-Biała
33/825-01-00, kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat II Policji, ul. Kamińskiego 8, Bielsko-Biała
33/812-16-00, kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat III Policji, ul. Traugutta 2 C, Bielsko-Biała
33/812-17-00, kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat IV Policji, ul. Komorowicka 235, Bielsko-Biała
33/827-04-00, kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl

Bielski Telefon „Niebieska Linia”, czynny codziennie (16.00-22.00)
33/811-99-00

Kierownik Zespołu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Ewa Pająk tel. 33 499 25 05 (pokój 203)

Pracownicy socjalni:

Anna Bukowska

Dominika Drożdż tel. 33 499 25 02 (pokój 305)

 

Anna Górska-Pieczyrak

Ewa Płonka tel. 33 499 25 08 (pokój 306)

 

Ewa Franek

Agnieszka Kasprzycka tel. 33 499 25 06

 

Pracownicy obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej:

tel. 33 499 25 01 (pokój 204)

Pracownicy Zespołu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmują  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 9.

 

 

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-29 11:48:22
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 11:48:22
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-07-17 11:39:46
Przez: Pająk Ewa
Wyświetlenia: 977
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-11-23 13:36:27
Przez: Pająk Ewa
Modyfikacja: 2017-11-24 10:07:30
Przez: Pająk Ewa
Modyfikacja: 2017-11-28 10:14:29
Przez: Pająk Ewa
Modyfikacja: 2018-01-11 12:56:40
Przez: AZwolenkiewicz
Modyfikacja: 2018-01-11 12:58:51
Przez: AZwolenkiewicz
Modyfikacja: 2018-01-11 13:04:12
Przez: AZwolenkiewicz
Modyfikacja: 2018-07-17 11:39:46
Przez: Pająk Ewa