Świadczenie rekompensujące z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Drukuj

Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Podstawa prawna

  • art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1534 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r.w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U.z 2015r., poz. 1520 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierzom z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych (załącznik do pobrania)
  2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia (żołdu).
  3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy zawierające kwotę miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych (załącznik do pobrania)

lub

  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych (załącznik do pobrania)

lub

  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych (załącznik do pobrania)

 

Termin załatwiania sprawy

Do 7 dni.

Dział Świadczeń, ulica 1-go Maja 17A.

Parter, pokój 105
Telefon: 33 4974 264


Przyjmowanie stron:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-21 15:15:25
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 15:15:25
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 15:54:52
Przez: admin1
Wyświetlenia: 222
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-21 15:16:36
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-27 12:46:35
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-12-20 10:42:24
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2018-01-12 15:48:22
Przez: admin1
Modyfikacja: 2018-01-12 15:54:52
Przez: admin1