Usługi opiekuńcze

Drukuj

Dział Usług Opiekuńczych

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić, a także rodzinom z dziećmi przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz.1598).

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
  • pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;
  • rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • pomoc mieszkaniową;
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania zawarto w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXVII/506/2017 z dn. 21.03.2017 r. (DZ.URZ.WOJ.ŚL. poz.1930 z dnia 30 marca 2017r.)

Zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz.1598).

Procedura przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy się zwrócić osobiście, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem innych osób do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku–Białej.
Po zgłoszeniu, do dwóch tygodni, pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Wywiad środowiskowy przeprowadza się również z małżonkiem, zstępnymi i wstępnymi w celu ustalenia możliwości świadczenia przez nich stosownej pomocy dla osoby ubiegającej się o przyznanie usług. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie danej formy pomocy. W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określony zostaje, termin, zakres, koszt i miejsce świadczenia usług.

 

Szczegółowe informacje wszyscy zainteresowani mogą uzyskać zgłaszając się osobiście do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. K. Miarki 11

ul. 1 Maja 17 a

43 – 300 Bielsko-Biała


Telefonicznie pod numerami:

centrala: 33 499 56 00

Dział Usług Opiekuńczych: 33 499 56 47; 33 499 56 68; 33 499 56 70 ; kom. 512 317 988

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Katarzyna Maciejewska 33 499 56 47
Zastępca Kierownika Działu Usług Opiekuńczych: Elżbieta Byrdziak 33 499 56 68

Podinspektor: Marcela Gretka 33 499 56 70
Podinspektor: Danuta Zontek 33 499 56 70

za posrednictwem:
poczty elektronicznej

sekretariat@mops.bielsko.pl

ePUAP

/MOPS_Bielsko_Biala/skrytka

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 15 września 2017r.

Załączniki:

 

 

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-28 09:44:35
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:44:35
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-16 07:12:38
Przez: Byrdziak Elżbieta
Wyświetlenia: 713
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-29 11:13:12
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-07-28 12:16:33
Przez: Maciejewska Katarzyna
Modyfikacja: 2017-07-28 12:16:50
Przez: Maciejewska Katarzyna
Modyfikacja: 2017-11-24 12:56:08
Przez: Byrdziak Elżbieta
Modyfikacja: 2017-11-24 14:14:28
Przez: Byrdziak Elżbieta
Modyfikacja: 2017-11-24 14:15:02
Przez: Byrdziak Elżbieta
Modyfikacja: 2017-12-13 14:46:23
Przez: Byrdziak Elżbieta
Modyfikacja: 2018-01-11 11:58:06
Przez: AZwolenkiewicz
Modyfikacja: 2018-01-11 12:49:03
Przez: AZwolenkiewicz
Modyfikacja: 2018-01-16 11:24:15
Przez: Byrdziak Elżbieta
Modyfikacja: 2018-05-16 07:12:38
Przez: Byrdziak Elżbieta