Dodatek mieszkaniowy i eneregtyczny

Drukuj zawartość strony Dodatek mieszkaniowy i eneregtyczny

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

I.  POSIADANIE TYTUŁU PRAWNEGO

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu;
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. Innym osobom mający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 II. KRYTERIUM DOCHODOWE

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie :

1) jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2066,99 zł

2) wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 1550,24 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszone przez Prezesa GUS 9 lutego 2021 r. (wynosi: 5167,47 zł).

III. KRYTERIUM POWIERZCHNIOWE

 • Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, zależną od ilości zamieszkałych osób.

Przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia normatywna jest przekroczona ale nie więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Ilość osób

Pow. normatywna

Dopuszczone ustawą przekroczenia powierzchni normatywnej

 

 

(+15m)*

(+15m)*

1.

35 m2

+ 30%  = 45,50 m2   (65,00 m2)*

+ 50% = 52,50 m2      (75,00 m2)*

2.

40 m2

+ 30% =  52,00 m2   (71,50 m2)*

+ 50% = 60,00 m2      (82,50 m2)*

3.

45 m2

+ 30% = 58,50 m2    (78,00 m2)*

+ 50% = 67,50 m2         (90,00 m2)*

4.

55 m2

+ 30% =  71,50 m2   (91,00 m2)*

+ 50% = 82,50 m2      (105,00 m2)*

5.

65 m2

+ 30% =  84,50 m2 (104,00 m2)*

+ 50% = 97,50 m2    (120,00 m2)*

6.

70 m2

+ 30% =  91,00 m2 (110,50 m2)*

+ 50% = 105,00 m2  (127,50 m2)*

Na każdą kolejną osobę przypada dodatkowo 5m² do powierzchni normatywnej. * Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju decyduje zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wpisując to w orzeczeniu. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli na zamieszkałe osoby przypada więcej m2 powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego niż dopuszcza ustawa.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Na złożony wniosek upoważniony pracownik przeprowadza wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.  Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym.  Odmowa złożenia oświadczenia lub stwierdzenie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym a wykazanymi dochodami stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Wymagania:

 1. Deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
 2. Wydatki mieszkaniowe za  miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
 3. Dołączenie klauzuli, w której wnioskodawca wpisuje od którego miesiąca ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną ( załącznik - klauzula).

 

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – potwierdzony przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny z wydrukiem czynszowym za ostatni miesiąc (miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy), jeżeli wniosek o dodatek mieszkaniowy będzie  z mocą wsteczną,  to wydatki mieszkaniowe potwierdzone wydrukiem czynszowym za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jeżeli wniosek o dodatek mieszkaniowy będzie  z mocą wsteczną,  to deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn.zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie o dochodach – załącznik),

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (oświadczenie o osiągniętym przychodzie i stawce podatkowej),

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 r. poz. 111).

Od dochodu odliczane są kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 • przy pierwszym składanym wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (umowa najmu, podnajmu, akt własności),
 • dla mieszkań nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wypełniony kwestionariusz (wzór w załącznikach),

Druki można pobrać przy Dziale Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 17a w godzinach : od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30 (dostępne do wydruku w załączonej poniżej liście plików).

Sposób dostarczania dokumentów

 Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu:

- osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej - Dział Czynszów - lub przez pełnomocnika,

- pocztą tradycyjną.

Godziny urzędowania: poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30

 

Opłaty

Wniosek jest zwolniony od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest niezwłocznie nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Decyzja może być odebrana przez wnioskodawcę:

- osobiście w siedzibie urzędu,

- poprzez pocztę tradycyjną.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Odwołanie należy złożyć:

- bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białejul. Karola Miarki 11 w godzinach jego pracy, lub drogą pocztową.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013r. poz. 589).
 • ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)
 • ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 11)

Informacje własne urzędu

Dział Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 17A

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Informację można uzyskać pod numerami telefonów:

-  33 4974281, 33 4974282, 33 4974283

- kierownik Maria Wierońska: 33 4974280

lub drogą e-mail:czynsze@mops.bielsko.pl

 

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Ogólny opis

Uprawnionymi do otrzymania dodatku energetycznego są „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej” czyli osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. Prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
 2. Składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
 3. Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek „odbiorcy wrażliwego” energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się „odbiorcy wrażliwemu” energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 • kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym – oryginał do wglądu;

Druk można pobrać w Dziale Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 17a w godzinach urzędowania : od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30 (dostępny do wydruku w załączonej poniżej Liście plików)

Sposób dostarczania dokumentów

- osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej - Dział Czynszów - lub przez pełnomocnika,

- pocztą tradycyjną.

Godziny urzędowania: poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30

 

Opłaty

Wniosek jest zwolniony od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest niezwłocznie nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Decyzja może być odebrana przez wnioskodawcę:

- osobiście w siedzibie urzędu,

- poprzez pocztę tradycyjną.

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Odwołanie należy złożyć:

- bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białejul. Karola Miarki 11 w godzinach jego pracy, lub drogą pocztową.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2021r. poz. 716 z póżn. zm.) 

Informacje własne urzędu

Dział Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 17A

Czynny jest w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Informacja pod nr tel. 33 4974281, 33 4974283

- kierownik Maria Wierońska: 33 4974280

lub drogą e-mail:czynsze@mops.bielsko.pl

 

 

 

 

 

 

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-21 13:28:08
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 13:28:08
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 10:02:41
Przez: Maria Wierońska
Wyświetlenia: 19795
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.