Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Drukuj zawartość strony Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Siedziba: Bielsko-Biała, ul. Sternicza 8a

Telefon: 517-062-602

e-mail: ddp@mops.bielsko.pl

Godziny otwarcia: 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

Liczba miejsc: 40

 

Dom Dziennego Pobytu jest przeznaczony dla osób, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności  wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Celem Domu Dziennego Pobytu jest utrzymanie osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych w środowisku lokalnym bez konieczności umieszczania ich w placówce o charakterze stacjonarnym. Dom jest skierowany głównie do osób samotnych oraz niesamodzielnych z racji wieku i niepełnosprawności, które mają problemy i wymagają pomocy pracowników w załatwianiu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz urzędowych.

Zadaniem Domu jest:

 1. uaktywnianie społeczne Podopiecznych umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej;
 2. polepszenie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne oraz ogólnousprawniające formy zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości Podopiecznych;
 3. profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości Podopiecznych;
 4. organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Podopiecznych poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień;
 5. aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego;
 6. tworzenie ruchu samopomocy pośród Podopiecznych Domu;
 7. zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach;
 8. zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu).

 

Dom Dziennego Pobytu działa w oparciu o plan pracy i realizuje następujące działania:

 • zajęcia ze specjalistami m.in. dietetykiem;
 • zajęcia manualne – rękodzieło;
 • spotkania z literaturą – głośne czytanie (kącik –prasowy);
 • gry planszowe i karciane, ćwiczenia i zabawy teatralne;
 • spotkania o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, profilaktycznym – wykłady, warsztaty;
 • wsparcie i pomoc pracownika socjalnego i psychologa – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • zajęcia muzyczne;
 • ćwiczenia w zakresie poprawy sprawności umysłowej;
 • gimnastyka, relaksacja (zastosowanie rotorów), spacery również przy użyciu kijów nordic walking;
 • współpraca z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola);
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. wspólna realizacja projektów np. ASOS;
 • współpraca z Radą Osiedla – integracja środowiska lokalnego Seniorów;
 • występy zaproszonych gości w ramach spotkań muzycznych i poetyckich;
 • spotkania tematyczne, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Jasełka;
 • zabawy taneczne – Andrzejki, Karnawał;
 • uroczystości okolicznościowe (powitanie Nowego Roku, Dzień Chorego, imieniny, urodziny itp.);
 • obchody świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Zmarłych itp.);
 • grupy dyskusyjne;
 • zajęcia praktyczno-użyteczne (akcja rzeczowego wsparcia potrzebujących, upominki, oprawa książek w biblioteczce, prace w ogrodzie);
 • wycieczki;
 • spotkania w plenerze (ogniska);
 • wyjścia do Groty Solnej;
 • wyjścia do kina i teatru.

Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu odbywa się na wniosek zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS w Bielsku-Białej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym i dokonaniem uzgodnień z osobą kierowaną. Decyzja ta określa termin pobytu i odpłatność za pobyt.

Odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu określa Uchwała Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w wysokości od 0,5% do 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Galeria


Metryczka

Wytworzone: 2019-06-21 12:11:35
Przez: Wojtusiak Aneta
Zatwierdzone: 2019-06-21 12:11:35
Przez: Wojtusiak Aneta
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-26 08:19:54
Przez: Święch Magdalena
Wyświetlenia: 3161
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.