Dzienny Dom SENIOR+

Drukuj zawartość strony Dzienny Dom SENIOR+

DZIENNY DOM SENIOR+

 

Siedziba: Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 62

tel. 537-193-056

e-mail: d.d.seniorplus@mops.bielsko.pl

Godziny otwarcia: 7.30-15.30, od poniedziałku do piatku

Liczba miejsc: 30

 

Dzienny Dom Senior+ został utworzony i funkcjonuje w ramach Programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020. Zadanie jest współfinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem działania Dziennego Domu Senior+ jest zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60r.ż., głównie samotnym, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym Dom umożliwia korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, socjalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Ponadto celem Dziennego Domu Senior+ jest utrzymanie osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych w środowisku lokalnym bez konieczności umieszczania ich w placówce o charakterze stacjonarnym. 

 

Zadaniem Dziennego Domu Senior+ jest:

 • uaktywnianie społeczne Podopiecznych umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej;
 • polepszenie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne oraz ogólnousprawniające formy zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości Podopiecznych;
 • prowadzenie profilaktyki zapewniającej utrzymanie aktualnego stanu i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości Podopiecznych;
 • organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Podopiecznych poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień;
 • aktywowanie środowiska Seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego;
 • tworzenie ruchu samopomocy pośród Podopiecznych Domu;
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach;
 • zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu);
 • dowóz Podopiecznych z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Senior+ i z powrotem.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych w Dziennym Domu Senior+:

 • socjalne (obiad), trening umiejętności społecznych, wsparcie pracownika socjalnego;
 • edukacyjne m.in.prozdrowotne;
 • kulturalno-oświatowe;
 • aktywności ruchowej/kinezyterapii;
 • sportowo-rekreacyjne;
 • aktywizujące społecznie (w tym samopomoc);
 • terapię zajęciową;
 • wsparcie psychologa.

 

Dzienny Dom Senior+ działa w oparciu o plan pracy i realizuje następujące działania:

 • spotkania ze specjalistami m.in. dietetykiem, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym/lekarzem;
 • zajęcia muzyczne;
 • zajęcia manualne – rękodzieło z terapeutą zajęciowym;
 • kącik –prasowy, gry planszowe i karciane;
 • wsparcie i pomoc pracownika socjalnego – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • wsparcie i pomoc psychologiczna - kontakt z psychologiem o charakterze wspierającym i edukacyjnym – grupowy oraz indywidualny – w zależności od zgłaszanych potrzeb Seniorów;
 • ćwiczenia z zakresu poprawy sprawności umysłowej;
 • zajęcia ruchowe – kinezyterapia, gimnastyka, spacery nordic walking;
 • współpraca z placówkami oświatowymi /szkoły, przedszkola/;
 • spotkania tematyczne np. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Jasełka;
 • zabawy taneczne – Andrzejki, Karnawał;
 • uroczystości okolicznościowe (imieniny, urodziny itp.);
 • obchody świąt (Wielkanoc, Boże Narodzenie itp.);
 • grupy dyskusyjne;
 • spotkania w plenerze (ogniska);
 • wyjścia do Groty Solnej i na kręgle;
 • wyjścia do kina i teatru.

 

Przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ odbywa się na wniosek zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS w Bielsku-Białej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym i dokonaniem uzgodnień z osobą kierowaną. Decyzja ta określa termin pobytu i odpłatność za pobyt.

 

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ określa Uchwała Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w wysokości od 0,5% do 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

 


Metryczka

Wytworzone: 2020-05-22 08:26:24
Przez: Bogumił Olga
Zatwierdzone: 2020-05-22 08:26:24
Przez: Bogumił Olga
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 09:32:41
Przez: Bogumił Olga
Wyświetlenia: 1335
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.