Informacje ogólne

Drukuj zawartość strony Informacje ogólne

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Lipnicka 36, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8151916, 33 4960389
e-mail: orzecznictwo@mops.bielsko.pl

Godziny pracy: 
Poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 – 15.30

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Zadaniem ustawowym Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej pracującym dla mieszkańców miasta Bielska-Białej jest:

  • orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia
  • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
  • wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - powyżej 16 roku życia,
  • wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności - do 16 roku życia,
  • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do posiadania karty parkingowej.
  • wydawanie kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

  

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019r. Poz. 1172 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. 2018r. poz. 2027)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.)

 

KIEROWNIK:

Przewodniczący Zespołu: Jacek Baczak /tel. 33 8151916/ 

 

UWAGA !!!

W związku z nadal istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 36 informuje iż maksymalna ilość osób (wnioskodawców) przebywających w pomieszczeniach Zespołu wynosi 2 osoby, pozostałych klientów prosimy o poczekanie na zewnątrz. Jednoczesnie uprzejmie prosimy o stosowanie się do zasad utrzymywania bezpiecznego dystansu w trakcie wizyty w biurach Zespołu oraz używania maseczek zakrywających usta i nos.

Wnioski dotyczące orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych przyjmujemy w pokoju nr 4. Ponadto w dalszym ciągu istnieje możliwość przesyłania wniosków drogą pocztową, bądź wrzucając do metalowej skrzynki podawczej, (obok wejścia do Zespołu z tyłu budynku), z której można skorzystać bez względu na porę dnia i dzień tygodnia.

Pracownicy Zespołu dyżurują w godzinach 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 338151916 oraz w celu umożliwienia kontaktu mailowego pod adresem: orzecznictwo@mops.bielsko.pl.

Wszystkie druki wniosków i załączników są do pobrania ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej:

https://www.mops.bielsko.pl/strona/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

Dla osób nie posiadających dostępu do internetu i możliwości wydrukowania wniosków - istnieje możliwość przesłania druków drogą pocztową po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowe osoby niepełnosprawnej wysyłane są drogą pocztową.

Jednoczesnie informujemy, że posiedzenia składów orzekających (rozpatrujących wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) odbywają się w trybie zaocznym, w oparciu o dokumentację medyczną załączoną do wniosków - na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26.03.2020 (Dz.U. 2020 r. poz. 534). Wobec powyższego wnioskodawcy nie są zapraszani na posiedzenia składów orzekających. Do każdego wnioskodawcy drogą pocztową wysyłamy pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego, oraz w terminie do 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego - wysyłamy orzeczenie o stopniu niepełnosparwności lub orzeczenie o niepełnosprawności, pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.      

 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Jeżeli Państwa orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności) wygasło w dniu: 08.03.2020 r. lub w dacie późniejszej - ale w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu epidemicznego – to w okresie trwania tego stanu nie ma potrzeby składania nowych wniosków w celu kontynuacji uprawnień. Dotychczasowe orzeczenia (pomimo upływu terminów ich obowiązywania) pozostają nadal ważne aż do upływu 60 dni od daty oficjalnego odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; (podstawa prawna: art. 15 h, ust.1, pkt. 2 Ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1842).

Zatem jeżeli Państwa orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności) utraciło lub utraci ważność w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wówczas Państwa uprawnienia wypływające z takiego orzeczenia nadal są honorowane.

Osobom, Urzędom czy Instytucjom, które wymagać będą od Państwa wylegitymowania się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności) proponujemy wskazanie w/w podstawy prawnej, która wraz z treścią dotychczasowego orzeczenia powinna czynić zadość tym wymaganiom w kwestii potwierdzenia aktualności uprawnień.

Proponowaną formę rekomenduje również Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Proponujemy skorzystanie z takiej formy łagodzenia skutków COVID-19, w przeciwnym razie starając się o przedłużenie ważności orzeczenia w trybie „zwykłym” może dojść do sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od siebie nie będą Państwo w stanie zgromadzić niezbędnej dokumentacji medycznej koniecznej do rozpoznania nowego wniosku. Z kolei zespoły orzekające rozpoznające sprawy dot. niepełnosprawności pracują w zaostrzonych warunkach sanitarnych w tzw. systemie zamkniętym – to jest bez udziału pacjenta/wnioskodawcy i wyłącznie w oparciu o złożoną dokumentację. Jeśli zatem do zespołu orzekającego w w/w reżimie trafi wniosek z niepełną dokumentacją medyczną lub z dokumentacją, której Państwo nie będą w stanie w rozsądnym terminie uzupełnić, wówczas zespół orzekający może wydać orzeczenie, które nie będzie w pełni odzwierciedlać stanu Państwa zdrowia.

 

 

Szanowni Państwo lekarze laryngolodzy i okuliści,

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 36 poszukuje do współpracy lekarza laryngologa oraz lekarza okulistę.

Współpraca dotyczy wydawania ocen lekarskich kwalifikujących wnioskodawców do stopnia niepełnosprawności oraz (wspólnie ze składem orzekającym) wydawania decyzji administracyjnych podczas posiedzeń składów w siedzibie Zespołu w godzinach popołudniowych. Pierwszym koniecznym etapem jest całodzienne szkolenie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w okresie wiosennym lub jesiennym w celu zdobycia certyfikatu orzeczniczego. Według aktualnych szacunków (dane z roku 2017) w celu rozpatrzenia wniosków osób z dysfunkcjami słuchu i mowy lub z dysfunkcjami wzroku konieczne jest organizowanie jednego do dwóch posiedzeń w miesiącu kalendarzowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Zespołu Pana Jacka Baczaka.

Kontakt telefoniczny: 338151916 w godzinach 7.30 do 15.30

Kontakt mailowy:   orzecznictwo@mops.bielsko.pl

Kontakt bezpośredni: siedziba Zespołu przy ul. Lipnickiej 36, pokój nr 2 w godzinach 7.30 do 15.30 /wejście podjazdem dla wózków inwalidzkich/ po uprzednim umówieniu się.   

 

 

Usługa tłumaczenia w zakresie systemu językowo-migowego.

Informujemy, że w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej istnieje możliwość skorzystania z usług certyfikowanego tłumacza biegłego w zakresie systemu językowo-migowego dla osób uprawnionych, tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Tłumaczenie odbywa się po wcześniejszej konsultacji z tłumaczem terminu, miejsca i godziny wykonywania usługi. 
Prosimy o dokonywanie uzasadnionych zgłoszeń z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym najlepiej minimum 14 dni przed posiedzeniem składu orzekającego, na którym ma być rozpatrywany wniosek osoby uprawnionej. Prosimy o dokonywanie ewentualnych zgłoszeń drogą pocztową na adres:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 36 

lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: orzecznictwo@mops.bielsko.pl

lub bezpośrednio w siedzibie Zespołu przy ul. Lipnickiej 36 w godzinach 7.30 – 15.30


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-29 12:48:54
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 12:48:54
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 14:18:59
Przez: Baczak Jacek
Wyświetlenia: 8216
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.