Mieszkania chronione

Drukuj zawartość strony Mieszkania chronione

Ogólny opis

Mieszkanie chronione - oznacza formę pomocy społecznej o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r.,poz. 1769)

Art.53.1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

 1. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

 

Pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter czasowy, umożliwiający osiągniecie wcześniej określonych celów.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

 

Zasady pobytu, prawa i obowiązki osób korzystających ze wsparcia w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej określa Regulamin.

 

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej ;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12.  zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników
  15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 16. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 17. zaświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej
 19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 20. oświadczenia o stanie majątkowym.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione powyżej pracownik socjalny może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 

Terminy i sposób załatwiania sprawy

 

 1. Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek:
  1) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego;
  2) innej osoby.
 2. Prowadzenie postępowania wymaga zgody osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Wniosek o udzielenie pomocy złożyć może osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Imieniem osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub całkowicie niezdolnych do czynności prawnych działa przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny / kurator.
 4. Wniosek można również zgłosić telefonicznie. Z rozmowy telefonicznej, pracownik socjalny spisuje protokół zgłoszenia. W trakcie wizyty w środowisku pracownik socjalny przyjmuje od strony pisemny wniosek o udzielenie pomocy, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń pomocy społecznej.
 5. Warunkiem udzielenia pomocy jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu, który zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczeń, a niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych.
  Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego bierze się pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną , dochodową i majątkową, które maja wpływ na rodzaj i zakres przyznanej pomocy.
 6. Każde postępowanie administracyjne kończy się wydaniem stosownej decyzji administracyjnej.
 7. Zakończenie wszczętego postępowania powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca , a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

 1. Strona lub inna osoba za jej zgodą może  wnieść odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 2. Odwołanie może być wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1769),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.

 

Zespół ds. Mieszkań Chronionych

 1. Kierownik –Andrzej Witos tel. /33 49 74 266
  godziny pracy: 7.30 – 15.30

 


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:44:44
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:44:44
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 15:36:40
Przez: admin1
Wyświetlenia: 3614
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.