Pomoc ON - COVID 19 - Moduł III

Drukuj zawartość strony Pomoc ON - COVID 19 - Moduł III

Informacja dotycząca rozpatrywania wniosków złożonych na Moduł III w roku 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje, iż wszystkie wnioski złożone w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III zostały zarejestrowane i pozytywnie rozpatrzone.

MOPS – Dział Rehabilitacji Społecznej oczekuje na środki finansowe z PFRON, które zostały zamówione zgodnie z zapotrzebowaniem, dofinansowanie będzie wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. 

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW - https://sohttps://sow.pfron.org.pl/w.pfron.org.pl/

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Działu Rehabilitacji Społecznej Plac Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej w godz. 7.30 - 15.30
lub droga pocztową.

tel. kontaktowy: 33 496 82 53 - 54

adres e-mail: drs@mops.bielsko.pl 

UWAGA!

Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/pfron-kontynuuje-wsparcie-oferowane-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/

 

 

 

 

 

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-12-20 10:27:06
Przez: Stępniak Iwona
Zatwierdzone: 2019-12-20 10:27:06
Przez: Stępniak Iwona
Ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 15:10:44
Przez: Stępniak Iwona
Wyświetlenia: 1777
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.