Projekt p.n. „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”

Drukuj zawartość strony Projekt p.n. „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wraz  z Partnerem – Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzi”, od maja 2016 roku, rozpoczął realizację projektu pn.: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia osobom korzystającym z usług opiekuńczych z terenu Miasta Bielsko-Biała. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych, w podeszłym wieku.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r. na terenie Miasta Bielsko-Biała. W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i podniesienie poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, asystentki/asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka).

Kontakt: Biuro Projektu, ul. Powstańców Śląskich 9

od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30, tel. 33 826 08 10

Kierownik projektu: Z-ca kierownika Działu Projektów i Programów Społecznych - Edyta Fornol

Informujemy, iż w dalszym ciągu są świadczone usługi:

-opiekuńcze realizowane przez 3 opiekunki/opiekunów oraz usługa teleopieki- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bielsku-Białej;

-usługi asystenckie realizowane przez 6 asystentów osób niepełnosprawnych - zadanie realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne

"Teatr Grodzki".

Zadania realizowane są w okresie od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku jako warunek zachowania trwałości projektu “Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej – włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych.


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:54:09
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:54:09
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 18:05:41
Przez: Kinga Dudziak
Wyświetlenia: 3167
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.