Projekt p.n. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”

Drukuj zawartość strony Projekt p.n. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od października 2017 roku rozpoczął realizację zadania 1: Świadczenie usług opiekuńczych w projekcie pn.: „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Celem głównym projektu jest zapewnienie wzrostu dostępności usług społecznych (opiekuńczych i asystenckich) zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W ramach zadania 1 Projektu jego Uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne poprzez utrzymywanie i rozwijanie relacji z rodziną oraz zwiększą ilość kontaktów z otoczeniem np. poprzez umożliwienie korzystania z miejsc użyteczności publicznej jak również placówek kulturalnych. Ponadto w ramach niniejszego zadania usługi opiekuńcze będą świadczone dla rodzin osób niesamodzielnych na zasadach tzw. „opieki wytchnieniowej”, której celem jest czasowe odciążenie rodzin zajmujących się swoimi bliskimi na co dzień.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. na terenie Miast Bielsko-Biała.

 

Kontakt: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30, Biuro Projektu, ul. Powstańców Śląskich 9, tel. 33 826 08 10

Koordynator projektu – Główny specjalista – Edyta Fornol,

Specjalista ds. monitoringu – Anna Wandzel,

Konsultant – Agata Niklewicz.

 

Informujemy, iż w dalszym ciągu świadczone są:

- usługi opiekuńcze realizowane przez 5 opiekunek/opiekunów poprzez zwiększenie wśród podopiecznych kontaktów z otoczeniem oraz tzw. „opiekę wytchnieniową” - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;

- usługi asystenckie realizowane przez 5 asystentów osób niepełnosprawnych - zadanie realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadania realizowane są w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2021 roku jako warunek zachowania trwałości projektu pn.: Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”, finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych.


Metryczka

Wytworzone: 2017-11-28 13:20:13
Przez: Kinga Dudziak
Zatwierdzone: 2017-11-28 13:20:13
Przez: Kinga Dudziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-10 12:36:40
Przez: Kinga Dudziak
Wyświetlenia: 1925
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.