Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Drukuj zawartość strony Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Siedziba: Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 9

 

 

Ustawa o pomocy społecznej wymienia przemoc w rodzinie jako jedną z przesłanek do udzielania pomocy osobom lub rodzinom. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy są elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych w Bielsku Białej. Celem głównym realizowanym przez MOPS jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom.


W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej funkcjonuje Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który oferuje pomoc w formie specjalistycznej pracy socjalnej indywidualnej i grupowej, poradnictwa i psychoedukacji osobom i rodzinom z problemem przemocy, uzależnień oraz współuzależnienia.

Wobec osób uwikłanych w przemoc Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:

Pracownicy socjalni przy współpracy służb zajmujących się pomaganiem rodzinom uwikłanym w przemoc na terenie miasta – prowadzą działania w ramach procedury „Niebieska Karta” – przeprowadzają:

 • wywiady środowiskowe;
 • sporządzają formularz „ Niebieska Karta – A” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie;
 • monitorują sytuacje rodziny w związku z występującą przemocą;
 • przeprowadzają interwencje środowiskowe w sytuacjach przemocy w rodzinie, zaniedbań wobec dzieci oraz zaniedbań wobec osób starszych.

Dodatkowo prowadzą również:

 • indywidualne konsultacje z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • udzielają pomocy w formie: edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, udzielają wsparcia psychologicznego, informują i kierują do specjalistycznych placówek zajmujących się pomaganiem i przeciwdziałaniem przemocy na terenie naszego miasta.

Zatem działania pracowników socjalnych Zespołu głównie skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie.

Ponad to pracownicy Zespołu:

 • organizują grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • prowadzą indywidualną pracę z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz organizują program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także program terapeutyczno-psychologiczny,
 • koordynują pracę grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej do pracy na rzecz rodzin z problemem przemocy.

Pracownicy Zespołu zapewniają również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. z późn. zmianami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązuje Ośrodek Pomocy Społecznej do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego. Rada Miasta Bielsko-Biała podjęła Uchwałę Nr IV/41/2011 z dnia 01.02.2011r.w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( dnia 28 lutego 2012r. weszła w życie uchwała Nr XVI/375/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniająca wcześniejszą uchwałę).

Wobec osób z problemem uzależnień pracownicy socjalni Zespołu podejmują działania w zakresie:

 • informowania i wyjaśniania zagadnień uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających;
 • identyfikowania klientów z problemem alkoholowym;
 • mobilizowania do jego rozwiązywania przez udział w oferowanych formach psychoedukacji i terapii;
 • wspierania w zdrowieniu;
 • podejmowania interwencji przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) poprzez kierowanie wniosków o zdiagnozowanie i zobowiązanie do terapii uzależnień klientów, którzy odmówili podjęcia leczenia odwykowego;
 • współpracy z lokalnymi placówkami odwykowymi poprzez kierowanie klientów na terapię;
 • współpracy z innymi działami Ośrodka, celem uszczelnienia systemu dystrybucji pieniędzy z budżetu pomocy społecznej przez ograniczenie wypływu środków przeznaczanych na alkohol.

Wobec członków rodzin z problemem alkoholowym prowadzona jest indywidualna praca socjalna, podczas której udzielana jest pomoc w formie:

 • informowania i edukowania o mechanizmach choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz procesach zachodzących w rodzinie alkoholowej;
 • uczenia właściwego postępowania z uzależnionym członkiem rodziny;
 • zapoznania z procedurami prawnymi pomocnymi w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom towarzyszącym alkoholizmowi - przemocy domowej i zaniedbaniom wobec dzieci i osób starszych.

Pracownicy Zespołu organizują i prowadzą także działania na rzecz pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta,
w formie:

 • konsultacji indywidualnych ;
 • poradnictwa dotyczącego problemów uzależnień i przemocy oraz metodyki pracy z rodzinami dotkniętymi tymi problemami;
 • wsparcia zawodowego;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń na temat uzależnień i przemocy, a także uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach w celu doskonalenia zawodowego

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. z późn. zmianami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r. poz 1390)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne ((Dz. U. z dnia 8 marca 2011 r.)
 5. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLI/970/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej na lata 2014-2020
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLI/968/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2020
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLI/971/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie Miejskiego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2014-2020.
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/305/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok,
 10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON.0050.545.2015.PS z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Gdzie szukać pomocy?

Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 55c
33/810-12-55

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bielsko-Biała,Plac Ratuszowy 6, 2 piętro, pok. 226
33/497-14-96, politykaspol@um.bielsko.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 9
33/499-25-01,  sekretariat@mops.bielsko.pl

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień , Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1,
33/822-79-83, motubb@bk-europe.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańswkiego 33
667 252 257, pokrzywdzeni@caritas.bielsko.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,Bielsko-Biała, ul. Piękna 2
33/814-62-21, poikbielsko@interia.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, Bielsko-Biała,  ul. Listopadowa 31 
33/475-82-00, poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe, Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 9
33/475-85-00, poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Przychodnia Profilaktyki 1 Leczenia Uzależnień, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
33/812-30-42, poradniauzaleznien@wp.pl

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 45
33/812-50-78, www. poradnia.bielsko.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 22
33/499-78-00, informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10
33/499-04-99, informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL", Bielsko-Biała, ul. Legionów 9
33/498-88-96, sekretariat@zpdmparasol.pl

Wydziała Duszpasterstwa Rodzin, Bielsko-Biała, ul. Stefana Żeromskiego 7
+ 48 734-176-645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.pl

Komisariat I Policji, Bielsko-Biała, ul. Składowa 2
33/825-01-00, kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat II Policji, Bielsko-Biała, ul. Franciszka Kamińskiego 8
33/480-02-00, kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat III Policji, Bielsko-Biała, ul.Romualda Traugutta 2 C
33/480-03-00, kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl

Komisariat IV Policji, Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 235
33/827-04-00, kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl

Bielski Telefon „Niebieska Linia”, czynny codziennie (16.00-22.00)
33/811-99-00

Kierownik Zespołu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Ewa Pająk tel. 33 499 25 05 (pokój 203)

Pracownicy socjalni:

Barbara Wojtas

Dominika Drożdż, tel. 33 499 25 02 (pokój 305)

 

Katarzyna Czarnik

Ewa Płonka, tel. 33 499 25 08 (pokój 306)

 

Ewa Franek

Aleksandra Machalica, tel. 33 499 25 06

 

Pracownicy obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej:

tel. 33 499 25 01 (pokój 204)

Pracownicy Zespołu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmują  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 9.

 

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-29 11:48:22
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 11:48:22
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-09-01 14:00:29
Przez: Pająk Ewa
Wyświetlenia: 7064
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.