Wsparcie osób bezdomnych

Drukuj

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Placówka jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Schronisko funkcjonuje całodobowo przez cały rok, 7 dni w tygodniu i dysponuje 75 miejscami (w tym 20 miejsc na zasadach obowiązujących w Noclegowni). Tymczasowe miejsce w Schronisku dla Osób Bezdomnych może być przyznane osobom bezdomnym ostatnio zameldowanym na pobyt stały w Bielsku-Białej: kobietom, mężczyznom oraz w sytuacjach szczególnych rodzinom (matkom z dziećmi), zdolnym do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W wyjątkowych sytuacjach osobistych i w sprawach niecierpiących zwłoki udziela się schronienia osobom spoza Bielska-Białej. Podstawowe zasady funkcjonowania Schroniska dla Osób Bezdomnych, prawa i obowiązki osób bezdomnych korzystających z usług tej placówki określa "Regulamin Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki 7" stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr MOPS.SCH.020.25.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Standard podstawowych usług świadczonych w Schronisku dla Osób Bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Wymagane dokumenty:

Przyjęcie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, której wydanie poprzedza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Zespołu ds. Bezdomności MOPS oraz podpisanie kontraktu socjalnego.

Odpłatność:

Opłata za pobyt w placówce ustalana jest na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 2 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 840).

Sposób załatwienia sprawy:

Przyznanie świadczenia w formie schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych następuje na wniosek strony. Osoby ubiegające się o miejsce w placówce powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w Zespole ds. Bezdomności w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej w godzinach urzędowania  (rejestracja I piętro).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1769), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 poz. 953).

Informacje:

Dane adresowe: Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Stefanki 7, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 033 498 74 10 (kierownik), 033 498 74 09 (dyżurka opiekunów)

Kierownik: Władysława Blachura, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Z-ca kierownika: Małgorzata Ficner, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.00 - 15.00

 

NOCLEGOWNIA

Placówka zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Noclegownia dysponuje 50 miejscami noclegowymi z przeznaczeniem dla pełnoletnich mężczyzn, jeżeli są pozbawieni schronienia, ostatnio zameldowanych na pobyt stały w Bielsku-Białej, zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W wyjątkowych sytuacjach osobistych i sprawach niecierpiących zwłoki udziela się schronienia osobom spoza Bielska-Białej.

Godziny funkcjonowania:

  • w okresie od 1 czerwca do 30 września w godzinach od 19.00 do 8.00,
  • w okresie od 1 października do 31 maja w godzinach od 17.00 do 8.00,
  • we wszystkie soboty w roku od godziny 14.00,
  • we wszystkie niedziele oraz dni wolne od pracy całodobowo, z przerwą sanitarną od godz. 12.00 do godz. 14.00.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może przedłużyć godziny funkcjonowania Noclegowni.

Podstawowe zasady funkcjonowania Noclegowni, prawa i obowiązki osób bezdomnych korzystających z usług tej placówki określa "Regulamin Noclegowni w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 2a" stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr MOPS.SCH.020.25.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Standard podstawowych usług świadczonych w Noclegowni, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Wymagane dokumenty:

Przyjęcie do placówki następuje na podstawie wniosku o pomoc w formie udzielenia schronienia składanego u opiekuna w placówce w godzinach jej funkcjonowania.

Odpłatność:

Usługi w Noclegowni świadczone są nieodpłatnie.

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie schronienia w Noclegowni następuje na wniosek strony złożony w placówce w godzinach jej funkcjonowania.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1769), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 poz. 953).

Informacje:

Dane adresowe: Noclegownia, ul. Krakowska 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 033 498 74 10 (kierownik), 033 498 74 17 (dyżurka opiekunów)

Kierownik: Władysława Blachura, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Z-ca kierownika: Małgorzata Ficner, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.00 - 15.00

 

 

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-11-24 13:18:00
Przez: Ficner Małgorzata
Zatwierdzone: 2017-11-24 13:18:00
Przez: Ficner Małgorzata
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 15:24:10
Przez: admin1
Wyświetlenia: 734
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-11-24 14:21:15
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2017-11-24 14:31:24
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2017-11-24 14:41:58
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2017-11-24 14:55:00
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2017-11-24 14:57:53
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2017-12-21 14:21:38
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2017-12-22 12:20:35
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2017-12-22 12:54:39
Przez: Ficner Małgorzata
Modyfikacja: 2018-01-12 15:24:10
Przez: admin1