Dofinansowanie ze środków PFRON

Drukuj zawartość strony Dofinansowanie ze środków PFRON

Nabór wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w roku 2021 wystartuje w innej formie

4 stycznia ruszy nabór wniosków o dofinasowania z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięć, które będą mogły otrzymać wsparcie w 2021 roku.

Niestety, w sytuacji trwającej pandemii nie będzie możliwości składania wniosków w biurach, bezpośrednio do rąk pracowników Działu Rehabilitacji Społecznej. W holu na parterze budynku przy Placu Opatrzności Bożej 18 zostaną ustawione zamykane i oznaczone skrzynki, do których wnioskodawcy będą mogli wkładać formularze i potrzebną dokumentację dotyczącą wszystkich zadań objętych dofinansowaniem PFRON. Każdy wniosek, jak ma to miejsce zawsze, będzie drobiazgowo przeanalizowany. Przy czym kolejność składania nie będzie czynnikiem mającym wpływ podczas rozpatrywania.

Pracownicy DRS udzielają wszelkich informacji telefonicznie pod numerami 33 496 82 53 oraz 33 496 82 54, są także dostępni mailowo pod adresem drs@mops.bielsko.pl

 

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju istnieje możliwość wnioskowania on-line o dofinnasowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW:

https://sow.pfron.org.pl/

 

 

Ogólny opis

Dział Rehabilitacji Społecznej udziela dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu  rehabilitacji społecznej. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej. Dział Rehabilitacji rozpatruje wnioski osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Bielsku-Białej do :

- likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:

 1. Dofinansowanie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności
  w poruszaniu się jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym zamieszkują.
 2. Dofinansowanie nie przysługuje osobom, które mają zaległości wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stronami umowy zawartej
  z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 4. Niepokrywane są koszty poniesione przez wnioskodawcę przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu.
 5. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w każdym czasie.

- likwidacji barier technicznych i  likwidacji barier w komunikowaniu się:

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 2. Dofinansowanie nie przysługuje osobom, które mają zaległości wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stronami umowy zawartej
  z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 4. Niepokrywane są koszty poniesione przez wnioskodawcę przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu.
 5. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w każdym czasie.

- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.
 2. Na wyraźne zalecenie lekarza osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowany ze środków Funduszu.
 3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
  o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - w przypadku osoby samotnej.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi:
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się
  i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej
  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
  w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
 1. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w każdym czasie.

- zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów:

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
  o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - w przypadku osoby samotnej.
 2. Wysokość dofinansowania wynosi:
  - do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  - do 130% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, przy czym o dofinansowanie do aparatu słuchowego oraz wkładki mogą ubiegać się tylko osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności  (bądź jego odpowiednik) z zastrzeżeniem pkt. poniżej
  - do 70% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zadrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatów słuchowych i wkładek przez rencistów, emerytów i osoby nieatywne zawodowo, jeżeli cena zakupu jest wyzsza niż ustalony limit.
 1. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w każdym czasie.

- zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny:

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności u których zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych a  których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
  o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.
 3. Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 4. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w każdym czasie.

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne niepeosiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepłnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwziecia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 2. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 9.000 zł dla jednej organizacji pozarzadowej bez względu na liczbę planowanych przez nią zadań.
 4. Nie pokrywane są koszty poniesione przez wnioskodawcę przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu.
 5. Wnioski należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Nie pokrywane są koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy na dofinansowanie.
 3. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Fundusz lub był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej
  z przyczyn leżących po stronie podmiotu.
 4. Wnioski mogą być składane do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

- do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika:

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
 3. Wysokość dofinansowania usługi nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 r (Dz. U. 2015, poz. 926)
  § 11 ust 4 pkt 1 kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046)
 3. Dodatkowo:
 • do wniosku dotyczącego likwidacji barier architektonicznych dokument potwierdzający własność nieruchomości lub użytkowanie wieczyste nieruchomości albo zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
  w którym wnioskodawca stale zamieszkuje
 • do wniosku dotyczącego sprzętu ortopedycznego dodatkowo jeden z dwóch niżej wymienionych kompletów dokumentów:
  - faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia oraz kwotą udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
  - kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
 • do wniosku dotyczącego uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy dołączyć Wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć  na jeden z poniższych sposobów:
 • Złożyć bezpośrednio w Dziale Rehabilitacji Społecznej (Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.) lub na dzienniku podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Bielsko-Biała, ul. K. Miarki 11 w godz. 7.30-15.30)
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w dziale lub przesłać pocztą tradycyjną (w sytuacji korzystania z drogi pocztowej po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te zostaną odesłane na wskazany adres).
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie do 10 dni od dnia złożenia wniosku poinformowany o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie do 30 dni. Nieusunięcie ich
  w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona będzie poinformowana telefonicznie lub pisemnie w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia.

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się
z pracownikiem Działu osobiście lub telefonicznie (inf. telefonicznie udzielane są w sprawach ogólnych). 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1172 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz.926)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 poz. 1694)

 

Informacje własne

Dział Rehabilitacji Społecznej w Bielsku Białej mieści się przy pl. Opatrzności Bożej 18 Godziny pracy – codziennie  od 7.30 do 15.30. 
Wnioski można składać w pokoju nr 1 na I piętrze.
Wszelkie informacje na temat dofinansowania  można uzyskać w punkcie informacyjnym
w pokoju nr 1 na I piętrze.
Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Działu Rehabilitacji Społecznej, w punkcie informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej oraz w zamieszczonej poniżej liście plików.
Telefon kontaktowy: 33 496 82 53 (ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne)

Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej – Iwona Stępniak tel. 33 496 82 52

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania znajdują sie w dokumencie umieszczonym poniżej pt ."Informacje dotyczące udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań wynikajacych z ustawy o rehabilitacji zawodowej  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z zakresu rehabilitacji spoełcznej realizowanych przez MOPS w Bielsku-Białej w roku 2020"

 

 

 

 

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-21 14:25:12
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 14:25:12
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-08-26 11:30:02
Przez: Stępniak Iwona
Wyświetlenia: 18303
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.