Wsparcie osób bezdomnych

Drukuj zawartość strony Wsparcie osób bezdomnych

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

Placówka jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę mozliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego schronienia w placówce osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące.

Schronisko funkcjonuje całodobowo przez cały rok, 7 dni w tygodniu i dysponuje 15 miejscami.

Tymczasowe miejsce w Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi może być przyznane osobom bezdomnym ostatnio zameldowanym na pobyt stały w Bielsku-Białej: kobietom i mężczyznom, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W wyjątkowych sytuacjach osobistych i w sprawach niecierpiących zwłoki udziela się schronienia osobom spoza Bielska-Białej.

Podstawowe zasady funkcjonowania Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, prawa i obowiązki osób bezdomnych korzystających z usług tej placówki określa "Regulamin Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Bielsku-Białej przy ul. Stefanki 7" stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr MOPS.SCH.020.26.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

Standard podstawowych usług świadczonych w Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Wymagane dokumenty:

Przyjęcie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, której wydanie poprzedza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Zespołu ds. Bezdomności MOPS. 

Odpłatność:

Opłata za pobyt w placówce ustalana jest na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XII/223/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Bialej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 3 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7228).

Sposób załatwienia sprawy:

Przyznanie świadczenia w formie schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi następuje na wniosek strony. Osoby ubiegające się o miejsce w placówce powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w Zespole ds. Bezdomności w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej w godzinach urzędowania  (rejestracja I piętro).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896).

Informacje:

Dane adresowe: Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, ul. Stefanki 7, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 033 498 74 10 (kierownik), 033 498 74 09 (dyżurka opiekunów)

Kierownik: Władysława Blachura, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Z-ca kierownika: Małgorzata Ficner, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.00 - 15.00

 

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Placówka jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Schronisko funkcjonuje całodobowo przez cały rok, 7 dni w tygodniu i dysponuje 75 miejscami (w tym 20 miejsc na zasadach obowiązujących w Noclegowni).

Tymczasowe miejsce w Schronisku dla Osób Bezdomnych może być przyznane osobom bezdomnym ostatnio zameldowanym na pobyt stały w Bielsku-Białej: kobietom, mężczyznom oraz w sytuacjach szczególnych rodzinom (matkom z dziećmi), zdolnym do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W wyjątkowych sytuacjach osobistych i w sprawach niecierpiących zwłoki udziela się schronienia osobom spoza Bielska-Białej.

Podstawowe zasady funkcjonowania Schroniska dla Osób Bezdomnych, prawa i obowiązki osób bezdomnych korzystających z usług tej placówki określa "Regulamin Schroniska dla Osób Bezdomnych w Bielsku-Białej przy ul. Stefanki 7" stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr MOPS.SCH.020.26.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

Standard podstawowych usług świadczonych w Schronisku dla Osób Bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Wymagane dokumenty:

Przyjęcie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, której wydanie poprzedza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Zespołu ds. Bezdomności MOPS oraz podpisanie kontraktu socjalnego.

Odpłatność:

Opłata za pobyt w placówce ustalana jest na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XII/223/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegołowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 2 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7228).

Sposób załatwienia sprawy:

Przyznanie świadczenia w formie schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych następuje na wniosek strony. Osoby ubiegające się o miejsce w placówce powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w Zespole ds. Bezdomności w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej w godzinach urzędowania  (rejestracja I piętro).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896).

Informacje:

Dane adresowe: Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Stefanki 7, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 033 498 74 10 (kierownik), 033 498 74 09 (dyżurka opiekunów)

Kierownik: Władysława Blachura, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Z-ca kierownika: Małgorzata Ficner, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.00 - 15.00

 

NOCLEGOWNIA

Placówka zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Noclegownia dysponuje 50 miejscami noclegowymi z przeznaczeniem dla pełnoletnich mężczyzn, jeżeli są pozbawieni schronienia, ostatnio zameldowanych na pobyt stały w Bielsku-Białej, zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W wyjątkowych sytuacjach osobistych i sprawach niecierpiących zwłoki udziela się schronienia osobom spoza Bielska-Białej.

Godziny funkcjonowania:

  • w okresie od 1 czerwca do 30 września w godzinach od 19.00 do 8.00,
  • w okresie od 1 października do 31 maja w godzinach od 17.00 do 8.00,
  • we wszystkie soboty w roku od godziny 14.00,
  • we wszystkie niedziele oraz dni wolne od pracy całodobowo, z przerwą sanitarną od godz. 12.00 do godz. 14.00.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może przedłużyć godziny funkcjonowania Noclegowni.

Podstawowe zasady funkcjonowania Noclegowni, prawa i obowiązki osób bezdomnych korzystających z usług tej placówki określa "Regulamin Noclegowni w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 2a" stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr MOPS.SCH.020.26.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. Standard podstawowych usług świadczonych w Noclegowni, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Wymagane dokumenty:

Przyjęcie do placówki następuje na podstawie wniosku o pomoc w formie udzielenia schronienia składanego u opiekuna w placówce w godzinach jej funkcjonowania.

Odpłatność:

Usługi w Noclegowni świadczone są nieodpłatnie.

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie schronienia w Noclegowni następuje na wniosek strony złożony w placówce w godzinach jej funkcjonowania.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896).

Informacje:

Dane adresowe: Noclegownia, ul. Krakowska 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 033 498 74 10 (kierownik), 033 498 74 17 (dyżurka opiekunów)

Kierownik: Władysława Blachura, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Z-ca kierownika: Małgorzata Ficner, godziny urzędowania: pon. - pt. 7.00 - 15.00

 

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-11-24 13:18:00
Przez: Ficner Małgorzata
Zatwierdzone: 2017-11-24 13:18:00
Przez: Ficner Małgorzata
Ostatnia modyfikacja: 2021-08-18 13:08:44
Przez: Aleksandra Machalica
Wyświetlenia: 8772
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.