Projekt p.n. „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”

Drukuj zawartość strony Projekt p.n. „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Czas trwania: 1.10.2017r. do 30.09.2020r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 9 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej, w tym 236 kobiet i 101 mężczyzn zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie od  października 2017r. do września 2020r. poprzez realizację 9 programów aktywności lokalnej na obszarach zdegradowanych.

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zakłada wsparcie 337 osób, mieszkańców i mieszkanek osiedli zdegradowanych, ujętych w I i II strefie PROM w Bielsku-Białej, tj. osiedli: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Beskidzkie, Wojska Polskiego, Złote Łany. Grupę docelową w szczególności stanowić będą osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

Ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego nastąpi dzięki utworzeniu i realizacji 7 Programów Aktywności Lokalnej dla osiedli znajdujących się w PROM, Programu Aktywności Lokalnej dla osób Niepełnosprawnych oraz Programu Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych poprzez ścieżki readaptacji środowiska, uwzględniające usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, działania środowiskowe, usługi asystenckie, udział w CIS/KIS. Praca socjalna będzie realizowana na podstawie kontraktów socjalnych i w oparciu o indywidualne ścieżki readaptacji, gdzie zostaną uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczestników i uczestniczek. W projekcie planowana jest realizacja kursów i szkoleń zawodowych, zapewnione będzie wsparcie psychologiczne oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach i imprezach integracyjnych.

Budżet projektu wynosi 3 379 542,95 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 3 210 565,80 zł.

 

Kontakt:

(dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie)

 

Biuro Projektu, Bielsko -Biała ul. Wzgórze 14, tel. kom. 530 920 391

 

Kierownik Projektu: Małgorzata Biłka

 

Partnerzy:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” – ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 496 52 19, 033 497 56 55 (Marcin Sowa)

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” – ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 499 08 06 (Joanna Edelman)


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-29 14:54:31
Przez: Maciej Sajdok
Zatwierdzone: 2017-06-29 14:54:31
Przez: Maciej Sajdok
Ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 10:02:43
Przez: Izabella Dobrowolska-Cygan
Wyświetlenia: 3045
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.