Pomoc środowiskowa

Drukuj zawartość strony Pomoc środowiskowa

 

Ogólny opis

Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej realizują swoje zadania w szczególności w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020.1876). Do zadań pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Realizowanie pracy socjalnej
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 5. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i łagodzenia skutków ubóstwa
 6. Udzielanie pomocy finansowej

 Prawo do świadczeń pieniężnych:

 1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzebie ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 2. Przy ustalaniu sytuacji dochodowej pod uwagę bierze się dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
  - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 3. Kryteria dochodowe:
  - dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł
  - dla osoby w rodzinie - 528 zł

 

Formy pomocy:

Pierwszoplanową formą pomocy realizowaną przez pracowników socjalnych jest praca socjalna, na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
Praca socjalna prowadzona jest bez względu na posiadany dochód.

 1. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych ośrodka oraz sytuacji materialno- bytowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
  - Zasiłki celowe mogą być przyznane także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, a świadczenia te mogą być przyznane niezależnie od dochodu i mogą nie podlegać zwrotowi
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie /rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany :
  - specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny , który nie podlega zwrotowi
  - zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa , pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową
 3. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku ustala się do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a faktycznym dochodem.
 4. Zasiłki stałe przyznaje się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby lub na osobę w rodzinie.
 5. Pomoc w formie gorącego posiłku – udzielana jest rodzinom z dziećmi do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej ;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12.  zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników
  15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 16. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 17. zaświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej
 19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 20. oświadczenia o stanie majątkowym.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione powyżej pracownik socjalny może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 

Terminy i sposób załatwiania sprawy

 

 1. Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek:
  1) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego;
  2) innej osoby.
 2. Prowadzenie postępowania wymaga zgody osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Wniosek o udzielenie pomocy złożyć może osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Imieniem osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub całkowicie niezdolnych do czynności prawnych działa przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny / kurator.
 4. Wniosek można również zgłosić telefonicznie. Z rozmowy telefonicznej, pracownik socjalny spisuje protokół zgłoszenia. W trakcie wizyty w środowisku pracownik socjalny przyjmuje od strony pisemny wniosek o udzielenie pomocy, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń pomocy społecznej.
 5. Warunkiem udzielenia pomocy jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu, który zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczeń, a niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych.
  Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego bierze się pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną , dochodową i majątkową, które maja wpływ na rodzaj i zakres przyznanej pomocy.
 6. Każde postępowanie administracyjne kończy się wydaniem stosownej decyzji administracyjnej.
 7. Zakończenie wszczętego postępowania powinno nastąpić nie pózniej niż w ciągu miesiąca , a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie pózniej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Do terminów określonych powyżej nie wlicza się okresów opóznień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezaleznych od organu.

 

Tryb odwoławczy

       1. Strona lub inna osoba za jej zgodą może  wnieść odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

       2. Odwołanie może być wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Działania MOPS dotyczące realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym w Podprogramie 2020

Z pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryeterim dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny pozostające w systemie Ośrodka  otrzymują skierowania uprawniające  do otrzymania pomocy żywnościowej w oparciu o ustaloną aktualną  sytuację życiową i dochodową, natomiast osoby i rodziny których nie znana jest sytuacja dochodowa i życiowanie  zobowiązane są wypełnić  oświadczenie pod odpowiedzialnościa karną, co stanowi podstawę do wydania skierowania. 

 Na terenie naszego miast żywność wydawana jest w :

 • Parafia Św. Stanisława ul. Św. Stanisława 6
 • Parafia Św. Maksymiliana ul. Św. Maksymiliana 2
 • Parafia Św. Franciszka ul. Przy Torach 1
 • Parafia Św. Jana Chrzczyciela ul. Jana Chrzczyciela 14
 • Parafia NMP Królowej Polski ul. NMP Królowej Polski 15
 • Parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka ul. Giewont 2
 • Parafia Świętego Józefa Robotnika w Janowicach ul. Janowicka 138
 • W formie posiłków żywnościowych w Towarzystwie Brata Alberta ul. Legionów 16

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

 1. Kierownik –Mirosława Wacławska tel. /33 49 95 669
  Z- ca kierownika Aleksandra Machalica tel. /33 95 49 602
  godziny pracy: 7.30 – 15.30
  Przyjmowanie stron: Środa w godz. od 11.00- 13.00
 2. Pracownicy socjalni 
   wykaz telefonów (załącznik Nr 1)

 

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:44:12
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:44:12
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 14:13:17
Przez: Aleksandra Machalica
Wyświetlenia: 11805
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.