MCUS

Drukuj zawartość strony MCUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od lipca 2019 roku, rozpoczął realizację projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Głównym celem projektu jest: Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie instytucjonalizacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, niejednokrotnie dotkniętych ubóstwem i różnego typu dysfunkcjami społecznymi oraz osób korzystających ze wsparcia jakim jest mieszkanie chronione (łącznie dla 88 osób), ze środowisk zdegradowanych, poprzez rozwój usług społecznych w środowisku.

Projekt będzie realizowany od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

Zadania przewidziane w projekcie:

1)  Willa Animacji Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa Usług dla Dzieci i Młodzieży (30 osób): w ramach tego zadania przewidziane są różnego rodzaju warsztaty, m.in. taneczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne, efektywnego uczenia się, kurs języka angielskiego, pierwszej pomocy, punkty aktywności ruchowej i animacji podwórkowej, wycieczki edukacyjno-przyrodnicze. Na potrzeby zajęć zakupione zostaną niezbędne materiały, instrumenty, pomoce dydaktyczne i sprzęt. Podczas zajęć zapewniony zostanie uczestnikom posiłek.

Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 14

kierownik Placówki Wsparcia Dziennego: Agnieszka Stysiak tel. kom. 531 603 856

2) Willa Animacji Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa dla Seniorów (20 osób) W ramach tej opieki dziennej będą zatrudnieni różni instruktorzy i specjaliści, np.: fizjoterapeuta, lekarze specjaliści do prowadzenia wykładów, instruktorzy z zajęć komputerowych, pierwszej pomocy, prawnik. Na potrzeby zajęć zakupione zostaną niezbędne materiały i sprzęt, np. maty. Podczas zajęć zapewniony zostanie uczestnikom posiłek.

Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 14

kierownik Klubu Seniora: Anna Krywult tel. kom. 531 575 157

3) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 35 osób. W ramach tego zadania zatrudnione zostaną 3 opiekunki, dla których przewidziane jest wsparcie w ramach projektu w postaci szkoleń np.: trening komunikacji, radzenie sobie ze stresem czy też superwizja. W tym zadaniu również zostaną zakupione urządzenia do teleopieki domowej dla 30 osób. Przewidziane jest również wynagrodzenie osób świadczących usługi sąsiedzkie tj. 5 os.  – (umowa cywilno-prawna i kontrakty trójstronne).

4) Kompleksowe wsparcie mieszkańców mieszkania chronionego, gdzie przewiduje się zatrudnienie pracownika socjalnego, prawnika, opiekuna mieszkania chronionego oraz terapeuty (coacha), który będzie prowadził Treningi umiejętności społecznych, rodzinnych, gospodarowania budżetem oraz czasu wolnego.

  • Wartość projektu: 1 878 841,02 PLN, wysokość wkładu własnego: 131 518,87 PLN, wysokość wkładu UE: 1 597 014, 86 PLN.

Planowane efekty: Stworzenie w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych, tj. 3 opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania, 5 osób zaangażowanych w pomoc sąsiedzką, 20 miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów, 30 miejsc w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, 1 osoba zaangażowana jako wychowawca w ośrodku wsparcia dziennego, realizująca pracę podwórkową.

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-07-04 13:35:37
Przez: Izabella Dobrowolska-Cygan
Zatwierdzone: 2019-07-04 13:35:37
Przez: Izabella Dobrowolska-Cygan
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-10 11:33:06
Przez: Kinga Dudziak
Wyświetlenia: 2066
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.