Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Drukuj zawartość strony Legitymacja osoby niepełnosprawnej

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY (wzór wniosku znajduje się na końcu niniejszej strony):

  1. wniosek o wydanie legitymacji według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej – wypełniony i podpisany przez osobę składającą wniosek. Formularz wniosku jest uniwersalny, przeznaczony zarówno dla dzieci (dla osób poniżej 16 roku życia), jak i dla dorosłych (dla osób powyżej 16 roku życia).
  2. aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm.
  3. dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia do wglądu.
  4. prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Wyrok Sądu, oryginał (do wglądu).

 Uwaga! Orzeczenie prawomocne to:

  • orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty doręczenia orzeczenia.
  • orzeczenie wobec którego złożono oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, z potwierdzeniem prawomocności pieczęcią na oryginalnym orzeczeniu.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z załącznikami składa się - obecnie, w okresie zagrożenia epidemicznego - drogą pocztową lub bezpośrednio do metalowej skrzynki podawczej umieszczonej z tyłu budynku, obok wejścia do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 36, na końcu podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 8151916, 33 4960389

OPŁATY:

Brak.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Legitymację osoby niepełnosparwnej - obecnie, w okresie zagrożenia epidemicznego - wysyłamy pocztą poleconą na wskazany adres we wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1172 ze zm.)
  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2027) 

INFORMACJE DODATKOWE:

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:

  • 5 lat – w przypadku osób poniżej 16 roku życia;
  • 10 lat – w przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie uprawniające do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawia się ją na podstawie ostatniego orzeczenia. Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 roku zachowają ważność na czas w nich określony. Nie ma potrzeby wymiany legitymacji wydanych na stałe, bowiem zachowują one ważność bezterminowo. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (piętnaście złotych).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-29 12:50:56
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 12:50:56
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 15:35:15
Przez: Baczak Jacek
Wyświetlenia: 5205
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.