Deklaracja dostępności

Drukuj zawartość strony Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://www.mops.bielsko.pl/ .

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej https://www.mops.bielsko.pl/ .

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-02.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie jest spełnione kryterium 1.3.1.

a) nie zastosowano tytułu dla tabeli oraz komórek nagłówkowych w strukturze tabeli.

Nie jest spełnione kryterium 2.4.2.

a) tytuł podstrony nie opisuje danej podstrony.

Nie jest spełnione kryterium 4.1.1

a) tekst zawiera przestarzałe atrybuty w znacznikach HTML.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Optimal IT Sp. z o. o. ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów

NIP: 5482657220, REGON: 242788093, KRS nr: 0000399824

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Witos, dostepnosc@mops.bielsko.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (33) 49 74 266 lub 512 052 331. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek – ul. Karola Miarki 11

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do głównego budynku – bariera w postaci schodów zabezpieczonych poręczą. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu z przodu budynku od strony parkingu przy użyciu pochylni prowadzącej do windy. Drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Karola Miarki 11.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Karola Miarki 11 ( Pawilon A )

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od strony parkingu, nie występują różnice poziomów. Dojście do budynku jest równe zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania. W budynku zlokalizowany jest punkt informacyjny dostępny z zewnątrz bez konieczności wchodzenia do budynku. Lada punktu informacyjnego na wysokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarz i drzwi wewnętrzne w budynku niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Karola Miarki 11.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Karola Miarki 11 ( Pawilon B )

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od strony parkingu, nie występują różnice poziomów. Dojście do budynku jest równe zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Drzwi wejściowe z uchwytem do otwierania poniżej 90 cm w świetle ościeżnicy – istnieje możliwość otwarcia drugiego skrzydła drzwi przy pomocy innej osoby. W budynku zlokalizowane są okienka kasowe odgrodzone bramkami dostępu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne zapewniające przestrzeń manewrową, brak schodów i różnic poziomów. W budynku występuje bariera dostępu do pomieszczeń – drzwi o średnicy poniżej 90 cm. Bariera w dostępie do kas w postaci bramki dostępu w świetle bramki poniżej 90 cm. Okienka kasowe niedostosowane do przyjmowania osób na wózkach inwalidzkich – wysoko usytuowany blat.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Karola Miarki 11.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. 1 Maja 17a

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. 1 Maja – jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest równe zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Drzwi wejściowe z uchwytem do otwierania. Drugie wejście do budynku od ul. Karola Miarki – wąski chodnik. Przed wejściem bariera w postaci schodów zabezpieczonych poręczą po obu stronach. Drzwi wejściowe z uchwytem do otwierania.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy 1 Maja.


Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.


Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – Pl. Opatrzności Bożej 18

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od strony parkingu dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku nierówne, zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Drzwi wejściowe z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku. Na II piętrze dostęp do windy dla osób na wózku inwalidzkim jest ograniczony – zawężona przestrzeń manewrowa. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. Szerokość korytarzy oraz zlokalizowane meble, krzesła i stoliki ograniczają przestrzeń manewrową.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku na I piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W odległości ok 200 m od budynku dostępne również miejsca parkingowe usytuowane na ogólnodostępnej strefie płatnego postoju.


Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

 

Budynek – ul. Plac Ratuszowy 9

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów zabezpieczonych poręczą, drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu z tyłu budynku od strony parkingu. Dostęp do windy poprzedzony wiatrołapem z wejściem przez drzwi z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.


Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. Na parterze występuje różnica poziomów w postaci kilku schodów.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku tylko na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane z tyłu budynku.


Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Filarowa 50

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku tylko dla osób pełnosprawnych – bariera w postaci licznych schodów zabezpieczonych poręczą. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu usytuowane z tyłu budynku – brak barier. Drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania.


Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku nie ma windy. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane z tyłu budynku w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych. Wjazd przez bramę Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Lipnicka 36

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu przy użyciu pochylni prowadzącej do drugiego wejścia z tyłu budynku. Pochylnia o szerokości poniżej 120 cm. Drzwi wejściowe z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku z ograniczonym dostępem, brak wymaganej szerokości 120 cm, występują przewężenia. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na jednej kondygnacji, w ramach kondygnacji brak zmian poziomów.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku wytyczono ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Powstańców Śląskich 9

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu przy użyciu pochylni prowadzącej do drugiego wejścia z boku budynku. Drzwi wejściowe z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na jednej kondygnacji, w ramach kondygnacji brak zmian poziomów.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Wzgórze 14

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od strony parkingu, nie występują różnice poziomów. Dojście do budynku jest równe zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji brak różnic poziomów.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze pokój zajęć wyposażony w urządzenie wspomagające słuch – pętla indukcyjna.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie wytyczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe usytuowane w odległości ok 400 m na ogólnodostępnej strefie płatnego postoju.


Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Stefanki 7

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od frontu budynku –powierzchnia z nierównościami. W obrębie wejścia do budynku występują różnice poziomów. Wejście do budynku jest ograniczone – bariera w postaci wewnętrznych schodów. Dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniony przy użyciu rozkładanego podjazdu.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne. Przestrzeń manewrowa nie jest ograniczona. Na piętro prowadzą schody wyposażone w poręcze. Brak windy.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Krakowska 2a

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów zabezpieczonych poręczą. Wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Dojście do budynku – nierówny chodnik, ograniczona przestrzeń manewrowa. Drzwi wewnętrzne budynku w świetle ościeżnicy o wymiarze poniżej 90 cm. Brak możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwu kondygnacyjny, brak windy umożliwiającej dostęp do wszystkich poziomów budynku. Schody wyposażone w poręcze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie wytyczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Piastowska 4

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów. Wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Brak możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Drzwi wewnętrzne niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie wytyczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Mickiewicza 21

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od strony parkingu, nie występują różnice poziomów. Dojście do budynku jest równe zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji występują różnice poziomów (pojedyncze stopnie). Materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg nie mają właściwości antypoślizgowych.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie wytyczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe usytuowane w odległości ok 300m na ogólnodostępnej strefie płatnego postoju wzdłuż ulicy przylegającej do ogrodzenia budynku.


Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Jesionowa 13

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od frontu budynku od strony parkingu, nie występują różnice poziomów. Dojście do budynku jest równe zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne zapewniające przestrzeń manewrową, brak schodów i różnic poziomów w pomieszczeniach.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Piastowska 86

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku z barierą w postaci różnicy poziomów – jeden stopień. Drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania. Dostęp do budynku po uprzednim użyciu domofonu. Ograniczona przestrzeń manewrowa w obrębie wejścia do budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku z ograniczonym dostępem - brak wymaganej szerokości 120 cm. W lokalu występuje różnica poziomów w postaci schodów stanowiących barierę dostępu do kilku pomieszczeń.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Partyzantów 62

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bez barier architektonicznych. Dostęp do budynku po uprzednim użyciu domofonu. Pomieszczenia w budynku zlokalizowane są na jednym poziomie (parter) - brak różnicy poziomów. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne zapewniające przestrzeń manewrową, brak schodów i różnic poziomów w budynku. W budynku dostęp do wszystkich pomieszczeń odbywa się z jednego poziomu. Korytarz wyposażony jest w poręcze zamontowane na ścianach.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie wytyczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Sternicza 8a

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bez barier architektonicznych. Dojście do budynku jest równe zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową. Drzwi aluminiowe z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne zapewniające przestrzeń manewrową, brak schodów i różnic poziomów. Korytarz wyposażony jest w poręcze zamontowane na ścianach.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Komorowicka 336D

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu przy użyciu pochylni. Na zewnątrz budynku znajdują się poręcze po stronie ściany.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku z ograniczonym dostępem - brak wymaganej szerokości 120 cm. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na jednej kondygnacji, w ramach kondygnacji brak zmian poziomów.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Budynek – ul. Jutrzenki 20

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu przy użyciu windy zlokalizowanej z tyłu budynku. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne zapewniające przestrzeń manewrową, brak schodów i różnic poziomów w pomieszczeniach.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

 Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
Informujemy, że Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Funkcję tą będzie pełnił Pan Andrzej Witos.

Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
•    monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe:
 Koordynator ds. dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – Andrzej Witos
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 17a, 43-300 Bielsko-Biała
pokój numer 217 (I piętro)
tel.: 33 497 42 66
e-mail: dostepnosc@mops.bielsko.pl


Metryczka

Wytworzone: 2020-09-22 07:20:48
Przez: Optimal
Zatwierdzone: 2020-09-22 07:20:48
Przez: Optimal
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 13:22:21
Przez: Optimal
Wyświetlenia: 1032
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.