Piecza zastępcza

Drukuj zawartość strony Piecza zastępcza

Ogólny opis

Piecza zastępcza - jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Rodzinna piecza zastępcza.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z zm.) są:
Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna, wstępni lub rodzeństwo dziecka;
 • niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – tworzą ja małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 • rodzinny dom dziecka - tworzą go małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim;

Zadania rodziny zastępczej:
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Do zadań Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy w szczególności należy:

 • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka ;
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia;
 • organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez przydzielenie rodzinie zastępczej koordynatora pieczy zastępczej, organizowanie Grupy Wsparcia, pomocy wolontariuszy, specjalistycznego poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci przebywających w tych rodzinach;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do dalszego pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 • zgłaszanie do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • uczestnictwo w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • udzielania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • realizacja należnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej;
 • prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka;
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu pieczy zastępczej;
 • realizacja 3-letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.

Świadczenia dla rodzin zastępczych:

Od stycznia 2012 roku, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 1. 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 2. 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, od dnia 1 czerwca 2021 wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi nie mniej niż 746 zł, a w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej i rodzinnym domu dziecka nie mniej niż 1131 zł.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 227 zł) na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka, a rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 227 zł).
Ponadto starosta może przyznać rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka:

- dofinasowanie do wypoczynku dla dzieci poza miejscem zamieszkania dziecka,

- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo,

- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń.
Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jenorodzinnego, ponadto rodzina zastępcza zawodowa może raz do roku otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu mieszkania lub  domu jednorodzinnego. Natomiast rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka, środki finasowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku lub domu, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka- do wysokości środków określonych w umowie oraz środki finasowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka - do wysokości środków określonych w umowie.

Od kwietnia 2016r. zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia o którym mowa w ust. 1 na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na 12 m-cy. Kwota ta wynosi: 500 złotych miesięcznie.

Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej:

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwaną dalej osoba usamodzielnianą, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  1. kontynuowanie nauki,
  2. usamodzielnienie
  3. zagospodarowanie
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  2. zatrudnienia.
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną

Pomoc na kontyunuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1) 3 lata - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2) roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną;

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przynawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Wniosek o prznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem ośrodka właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenie się osoby usamodzielnianej.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności: zakres współdziałania osoby z opiekunem usamodzielnienia i sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. 

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przezd osiągniecięm przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, wychowawca lub psycholog placówki lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika ośrodka własciwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przez osiągnięciem pełnoletności, a nastepnie jest zatwierdzany przez kierownika ośrodka powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finasowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie może być przyznana osobie usamodzielnianej, której indywidualny program usamodzielnienia został zatwierdzony po terminie.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku, gdy dochód przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochhód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.  Ustalając dochód uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, uzyskane  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną- nie mniej niż 3300 zł (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 3730 zł), jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną;

a) nie mniej niż 6600 zł (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 7458 zł)- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) nie mniej niż 3300 zł (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 3730 zł)- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres 2 do 3 lat,

c) nie mniej niż 1650 zł (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 1865 zł)- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależnosci od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę 26 roku życia.W przypadku gdy osoba otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia , w wysokości nie niższej niż 1500 zł (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 1695 zł), a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokści nie niższej niż 3000 zł (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 3390 zł). Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie (od 1 czerwca 2021 roku - nie mniej niż 566 zł miesięcznie). Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuownie nauki nie przysługuje w przypadkach, gdy osoba usamodzielniana:

1. kontynuuje  naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;

2. bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonania zawodu;

3. została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

1. w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;

2. osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, w drodze decyzji.

Przyznanie oraz odmowa pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli osoba usamodzielniana marnotrawi przyznane świadczenia.

Przynania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie  lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;

2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuści samowolnie pieczę zastępczą;

3. osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i  nie podejmie zatrudnienia;

4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Do placówek kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W związku z reformą od 1 stycznia 2021 roku w Bielsku-Białej zostało utworzone Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, ul. Józefa Lompy 9/1, w skład którego wchodzi: 

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku - Białej, ul. Lompy 9/2 – 14 miejsc,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku - Białej, ul. Lompy 9/3 – 14 miejsc,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku - Białej, ul. Pocztowej 21 – 14 miejsc 
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku - Białej, ul. Pocztowa 24/2- 10 miejsc
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5  "Słoneczny Dom" w Bielsku - Białej, ul. Cygańskiej 12 - 12 miejsc

Do skierowania do placówki wymagane są następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot – aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
 • informacje o sytuacji prawnej dziecka, w tym informacje o sytuacji umożliwiającej przysposobienie,
 • szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie,
 • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
 • diagnoza psychofizyczna dziecka,
 • plan pracy z rodziną.

 Od 1 lipca 2019 roku zgodnie z art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach pomoc państwa w wychowaniu dzieci- 500 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

Rodzina zastępcza:

1. wniosek o przyznanie świadczenia;

2. postanowienie sądu orzekające ustanowienie rodziny zastępczej;

3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ( jeżeli posiada).

Osoba usamodzielniana:

1. wniosek o przyznanie pomocy;

2.zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia;

3. zaświadczenia potwierdzające kontynuowanie nauki ( w przypadaku ubiegania się o pomoc na kontynuowanie nauki);

4. zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów ( w przypadku ubiegania się o pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie) takich jak np:

- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia,

-decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku otrzymywania świadczeń,

- zaświadczenia i decyzje potwierdzające dysponowanie innymi dochodami.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

 Pomoc psychologiczna

W celu uzyskania pomocy psychologicznej nie sa wymagane żadne dokumenty. Osoby kierowane przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej powinny posiadać skierowanie. Warunkiem uzyskania pomocy jest zamieszkiwanie na terenie miasta Bielska-Białej. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Możliwa jest rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem 33 4998940.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 821 z zm.).

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 256z późn. zm.).

3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 roku, Nr 292, poz. 1720)

4.Uchwała Nr XXXVI/707/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19.12.2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020".

 

 

Dział Pieczy Zastępczej

Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18, I piętro

 1. Kierownik – mgr Mariola Kania-Waliszewska
  tel. 33/4960111, godziny pracy: 7:30– 15:30
 2. Przyjmowanie rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych w sprawie uprawnień do świadczeń finansowych pokój 10 i 11:
  Poniedziałek: 10:00 – 12:00
  Wtorek: 13:00 - 15:00
  środa: 10:00 - 13:00
  czwartek: 12:00 - 14:00
  Tel. 33/4960115, 33/4960116
 3. Przyjmowanie rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych przez Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
  środa – od 10:00 do 13:00
  w pozostałe dni Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej pracują w terenie.
 4. Przyjmowanie kandydatów chętnych do sprawowania funkcji rodziny zastępczej - Gabriela Bret-Kozłowska, pokój nr 5
  tel.: 33/4960112

 

Galeria

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-21 15:00:18
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 15:00:18
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-07-05 14:31:52
Przez: Kania-Waliszewska Mariola
Wyświetlenia: 7320
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.