Ochrona danych osobowych w Miejskim Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności

Drukuj zawartość strony Ochrona danych osobowych w Miejskim Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO – informujemy, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

I. Administrator danych osobowych

Jako Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 36, jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Sposoby kontaktu z nami zapewniamy poprzez:

-    bezpośredni lub korespondencyjny pod adresem:

     43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

-    adres e-mail: orzecznictwo@mops.bielsko.pl

-    telefon: 33 8151916 oraz 334960389

-    w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku pomiędzy 7.30. a 15.30.

Jednocześnie informujemy, że obsługę administracyjną, kadrową i finansową Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11. Dlatego w zakresie wykonywania zadań związanych z Pani/Pana danym osobowymi, w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, współadministrujemy Pani/Pana danymi wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Współadministrowanie Pani/Pana danymi dotyczy obsługi korespondencyjnej, obsługi informatycznej, wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez wskazanie:

         -    adresu korespondencyjnego:             

              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, 

              43-300 Bielsko-Biała, ul. Karol Miarki 11

         -    adresu urzędowania:   

              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, 

              43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 maja 17a

         -    adresu e-mail: iod@mops.bielsko.pl

         -    elektronicznej skrzynki podawczej, którą znaleźć można wchodząc

              na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt)

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania orzeczenia dla Pana/Pani, na podstawie obowiązku z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 3, 4, 4a, art. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacja o odbiorcach lub kategoriach odbiorców

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby obsługujące proces rozpatrzenia wniosku w sprawie wydanie orzeczenia, w tym członkowie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyznaczeni w Pani/Pana sprawie do wydania orzeczenia. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione lub zobowiązane do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane pozyskane w celu wydania orzeczenia przechowujemy przez okres 10 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz Pani/Pan kontaktowała się z nami w sprawie wydania orzeczenia.

Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te będą realizowane zgodnie z RODO.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie po adres wskazany w punkcie I (Administrator danych osobowych) lub punkcie II (Inspektor Ochrony Danych). Prosimy pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana żądania musimy odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania orzeczenia. Jeżeli Pani/Pan nie poda danych nie będzie można wydać orzeczenia.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w związku z wydaniem orzeczenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w innym celu niż wskazany w pkt III.

Planujemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach statystycznych, jak również badań naukowych związanych z przygotowaniem niezbędnych informacji na potrzeby przygotowania diagnozy sytuacji społecznej przez Współadministratora lub realizacji innego zadania publicznego wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dłużej w celu niezbędnym do zabezpieczenia przyszłych roszczeń wobec administratora danych.

 

 


Metryczka

Wytworzone: 2018-06-04 20:55:05
Przez: Baczak Jacek
Zatwierdzone: 2018-06-04 20:55:05
Przez: Baczak Jacek
Ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 14:46:01
Przez: Baczak Jacek
Wyświetlenia: 1272
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.