Poradnictwo specjalistyczne

Drukuj zawartość strony Poradnictwo specjalistyczne

W Zespole Poradnictwa Specjalistycznego świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Bielska-Białej w szczególności dla:

 • osób i rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej
 • rodzin zastępczych, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
 • pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych
 • rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • osób współuzależnionych
 • młodzieży zagrożonej uzależnieniem
 • dorosłych dzieci alkoholików
 • rodzin, w których występują problemy wychowawcze
 • małżeństw i rodzin w kryzysie

Rodziny mogą uzyskać pomoc w formie:

 • poradnictwa psychologicznego
 • terapii indywidualnej
 • terapii rodzinnej
 • terapii małżeńskiej
 • konsultacji pedagogicznych
 • udziału w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych


Asystenci rodziny

Asystenci rodziny - dyżur telefoniczny w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00 Tel 33 4960125, 33 4960124
Asystenci rodziny pracują z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Asystent rodziny przydzielany jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia Sądu. Asystent przyznawany jest do rodziny za jej zgodą, a praca asystenta z rodziną jest prowadzona z aktywnym udziałem rodziny. Asystenci pracują w ramach zadaniowego czasu pracy.
Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej (prawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego)
 4. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
 7. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców
 8. udzielanie wsparcia dzieciom
 9. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 10. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych
 11. realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny (nie rzadziej niż co pół roku)
 13. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy
 14. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie
 15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi podmiotami
 16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą (z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy)
 17. prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną.

 

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
Plac Opatrzności Bożej 18

Kierownik - Agnieszka Zaręba-Piekiełko

Telefon: 33 4998941

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu: 33 4998940

 

Godziny pracy terapeutów:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 15.30
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 18.00
Piątek od 7.30 do 18.00


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-21 15:06:59
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 15:06:59
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 10:53:56
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 5654
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.