Dostęp do informacji publicznej

Drukuj zawartość strony Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz.2176) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej następuje:

  • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.mops.bielsko.pl
  • na pisemny wniosek (skierowany na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała lub złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: serketariat@mops.bielsko.pl lub złożony za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP http://epuap.gov.pl
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Ośrodek powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub
w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują
w drodze decyzji Dyrektora Ośrodka, do której znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 10:17:11
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 10:17:11
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-02 11:29:40
Przez: administrator
Wyświetlenia: 1022
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.