Projekt p.n. "Dziecko - Rodzina - Przyszłość"

Drukuj zawartość strony Projekt p.n. Dziecko - Rodzina - Przyszłość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – Dział Pieczy Zastępczej jest realizatorem zadania pt: „Wsparcie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze” w Projekcie pn.: „Dziecko – Rodzina –Przyszłość ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016r. do 31.12.2018r. na terenie miasta Bielsko-Biała. Głównym jego celem jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny.

W ramach realizacji zadania 7 projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wsparcie rodzin zastępczych oraz kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze poprzez realizację szkoleń mających na celu nabycie oraz wzrost kompetencji opiekuńczo – wychowawczych beneficjentów projektu.

Wnioskodawca (lider projektu) – Miasto Bielsko-Biała – Kierownik Projektu – Dariusz Mrzygłód Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Podmiot realizujący zadanie 7 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11 –koordynator projektu Beata Zając, ul. Plac Opatrzności Bożej 18, pok.5, telefon: 33 496 0 112

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-02-05 14:17:14
Przez: Kania-Waliszewska Mariola
Zatwierdzone: 2018-02-05 14:17:14
Przez: Kania-Waliszewska Mariola
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-05 14:17:14
Przez: Kania-Waliszewska Mariola
Wyświetlenia: 1626
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.