Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych

Drukuj zawartość strony Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych

Formuła Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych przyjętego na mocy Uchwały Nr XXI/570/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 r. zawiera 3 komponenty. Realizacja poszczególnych komponentów na przestrzeni danego roku kalendarzowego związana jest z zaplanowanym harmonogramem i zakresem prac wskazanych do wykonania przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego oraz porozumieniami zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej.

Są to:

1. prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia zawieranej na okres jednego miesiąca (realizowane w trakcie całego roku),

2. prace w wymiarze do 10 godzin tygodniowo wykonywane przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy (realizowane w oznaczonym okresie czasu w danym roku na podstawie porozumienia z PUP),

3. roboty publiczne wykonywane na podstawie umowy o pracę zawieranej na okres do 6-ciu miesięcy (realizowane w oznaczonym okresie czasu w danym roku na podstawie porozumienia z PUP).

 

Adresaci Programu Prac Społecznie Użytecznych:

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Są to mieszkańcy Bielska-Białej, których pozycja na rynku pracy jest szczególnie trudna:

1. ze względu na wiek obniżający atrakcyjność na rynku pracy,

2. z powodu braku wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego,

3. ze względu na długą przerwę w zatrudnieniu,

4. z powodu niskich lub nieaktualnych kwalifikacji i poziomu wykształcenia,

5. ze względu na karalność, uzależnienie od alkoholu lub bezdomość,

6. niepełnosprawność osób - jeżeli nie stanowi przeszkody w zatrudnieniu,

7. osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi lub wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

Osoby skazane, ukarane kierowane do wykonywania kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cele społeczne przez kuratora zawodowego na podstawie art. 56 §3 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolnosci oraz praca społecznie użyteczna oraz na podstawie Zarządzenia nr ON.0050.853.2015.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wyznaczania podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

 

Specyfikacja wykonywanych prac:

Osoby bezrobotne w ramach różnych komponentów mogą zostać zatrudnione do wykonywania następujących prac:

1. prace czystościowo-porządkowe na wyznaczonych chodnikach wzdłuż ulic, na placach. w centrach dzielic, parkingach miejskich w pasie drogowym i innych miejscach wskazanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej (zamiatanie, zbieranie papierów, plewienie, grabienie, usuwanie nielegalnych plakatów i ogłoszeń etc.)

2. czyszczenie rowów przydrożnych i dorzeczy rzek (wycinka samosiewów, koszenie, udrażnianie),

3. likwidacja dzikich wysypisk,

4. w okresie zimowym - odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem lub mieszanką (sól i piasek) wskazanych chodników, odśnieżanie chodników w centrach dużych dzielnic miasta w systemie codziennym, odśnieżanie parkingów miejskich - przydzielonych MOPS w tzw. operacie zimowym (Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Utrzymania Zimowego Dróg oraz określenia jego składu osobowego i zadań w sezonie...)

5. prace porządkowe wykonywane na terenach innych jednostek miasta na podstawie odrębnych zleceń, za zgodą Prezydenta Miasta lub jego Zastępców,

6. różnorodne prace wykonywane w MOPS oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w zależności od potrzeb,

7. w roku szkolnym prace polegające na pomocy dzieciom w bezpiecznym przejściu przez jezdnię wokół wskazanych szkół,

8. zlecenie innych prac do wykonania, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 

Zasady kierowania do Programu Prac Społecznie Użytecznych:

1. W roku kalendarzowym pracownik socjalny po rozeznaniu sytuacji bytowej i finansowej osoby na podstawie wywiadu środowiskowego dokonuje na załączonym druku jej zgłoszenia do Programu Prac Społecznie Użytecznych z zaznaczeniem poprawnej formy zatrudnienia. Druk zgłoszenia pracownik socjalny przekazuje do Działu Administracyjnego i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych. Informacje o zawartych ustaleniach pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osobą bezrobotną powinny zostać uwzględnione w uzgodnieniach dołączonych do wywiadu środowiskowego.

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji osoby bezrobotnej mających wpływ na możliwośc zatrunienia w pracach społecznie użytecznych pracownik socjalny ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Dział Administracyjny i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych w formie sporządzonej notatki służbowej. W przypadku kierowania osoby do prac w wymiarze do 10 godzin tygodniowo koniecznym warunkiem jest, aby pozostała ona w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Pracownicy Dzialu dokonują doboru zgłoszonych do Programu osób w zakresie kierowania ich do realizacji poszczególnych jego komponentów - uwzględniając aktualne potrzeby, istniejące możliwości w tym zakresie oraz predyspozycje osób skierowanych do wykonywania pracy o danym charakterze.

4. W przypadku podjęcia pracy w ramach Programu przez osobę bezrobotną pracownicy Działu sporządzają informację zwrotną przekazywaną pracownikowi socjalnemu dokonującemu zgłoszenia jej do prac społecznie użytecznych. Ponadto niezwłocznie sporządzają pisemną informację dla potrzeb pracownika socjalnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku nieuzasadnionego przerwania wykonywania prac społecznie użytecznych, odmowy podjęcia pracy, podjęcia innego zatrudnienia, incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych sytuacji wymagających podjęcia działań przez pracownika socjalnego.

5. Pracownicy Działu są zobowiązani do udzielenia pracownikowi socjalnemu każdorazowo informacji dotyczących osoby zgłoszonej przez niego do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych, w szczególności informacji o wysokości osiągniętego wynagrodzenia bądź wypłaconych świadczeń (dotyczy umów zlecenia i prac 10-godzinnych), formie zatrudnienia oraz informacji mających wpływ na dokonanie oceny funkcjonowania zawodowego osoby bezrobotnej w zakresie realizacji warunków zawartych umów w ramach poszczególnych komponentów Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych.

Obsługą administracyjną zadania, kierowaniem grupami pracowników zatrudnionych w ramach Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych, nadzorem nad prawidłowym wykonaniem zleconych prac, organizowaniem pracy w grupach roboczych itp. zajmuje się Dział Administracyjny i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

 


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:49:13
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:49:13
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 14:52:50
Przez: admin1
Wyświetlenia: 1682
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.